Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureagregació (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagregació (DEM)
 química
veureagregació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagregació1 (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagregació2 (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureagregació plaquetària (DEM)
 angiologia
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
veureassaig de desagregació (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecoeficient superfície-agregació (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veuredesagregació (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredesagregació (DEM)
 salut mental
Cerca agregació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agregació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en aggregation subst.
es agregación f.
fr agrégation f.

agregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Disposició de les molècules que constitueixen la matèria. Els estats d’agregació són: el gasós, el líquid, el sòlid, el mesomorf i l’amorf.
de Massierung
en aggregation
es agregación
fr agrégation
it aggregazione

agregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’agregar o d’agregar-se; l’efecte.
de Massierung
en aggregation
es agregación
fr agrégation
it aggregazione

agregació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procés pel qual les partícules individuals del sòl (sorra, llim i argila) s’uneixen i romanen juntes, majoritàriament per forces electroestàtiques, de Johan van der Waals i de capil·laritat. La força d’agregació pot augmentar, principalment en els horitzons de la part superior del sòl (epipèdon), per l’efecte de polímers orgànics derivats de la descomposició de la matèria orgànica, exsudats de les arrels i de l’activitat microbiana. L’agregació dona lloc a la formació d’unitats tridimensionals de nivell superior (agregats), cadascuna de les quals es troba separada de les unitats adjacents per plans de debilitat, que creen al seu torn un espai porós associat. D’aquest procés, se’n deriva l’estructura edàfica, que és característica dels sòls i que es diferencia clarament de les estructures litològiques heretades del material original i, per això, més o menys residuals (esquistositat, estratificació, sorra granítica, entre d’altres).
Sin. compl.: formació d’agregats c. nom. f.
en aggregation, aggregate formation
es agregación, formación de agregados
fr agrégation, formation des agrégats
gl agregación

agregació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En cartografia de sòls, abstracció que s’utilitza per construir unitats cartogràfiques que inclouen un conjunt o conglomerat de classes de sòls, que constitueixen els components de la unitat.
V. t.: generalització f.
en agregation
es agregación
fr agrégation
gl agregación
pt agregação

agregació plaquetària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
Fase de l’hemostàsia consistent en l’aglomeració de plaquetes en el focus de lesió vascular. Aquest fet és desencadenat pel contacte de les plaquetes amb el teixit endotelial i la posterior activació de la fosfolipasa, síntesi de tromboxà i alliberament d’ADP. Hom ha descobert la participació de les prostaglandines i tromboxans en l’agregació i els efectes d’alguns analgèsics (aspirina, indometacina, sulfinpirazona i altres), inhibidors de la síntesi de prostaglandines i de l’agregació plaquetària.

assaig de desagregació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Prova que es fa per a verificar si l’estructura d’un sòl es desagrega de manera natural i que consisteix a introduir una mostra seca en un líquid i mantenir-la-hi durant un cert temps. Aquesta prova serveix per a verificar el grau de cimentació. S’utilitza per a diferenciar: 1) un horitzó càlcic o un horitzó gípsic, que es disgreguen si es deixa un fragment durant un cert temps en remull, d’un petrocàlcic o petrogípsic, respectivament, les mostres dels quals es mantindran fermes; 2) un duripan que, entre altres característiques, ha de complir que es disgregui menys del 50 % d’una mostra seca quan s’introdueix en una solució de HCl 1 m, i més del 50 % en KOH o NaOH o, alternativament, en àcid i àlcali, i 3) un fragipan, els fragments de 5 a 10 cm del qual s’han de disgregar en submergir-los en aigua durant un temps màxim de 10 min.
V. t.: desagregació f.
en slacking test
es ensayo de desagregación
fr essai de désagrégation
gl ensaio de desagregación
pt ensaio de desagregação

coeficient superfície-agregació c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

desagregació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en soil slaking subst.
es desagregación f.
fr désagrégation f.

desagregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Pèrdua de la consciència de la pròpia responsabilitat, despersonalització.