Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureaplicació (NOV)
 enginyeria
veureaplicació (LBICA)
 internet
veureaplicació a la zona de degoteig (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaplicació amb polvoritzador (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaplicació d’urea (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaplicació de fertilitzants (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaplicació de guix (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears (DJC)
 dret civil
veureaplicació de nitrat d’amoni (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaplicació de roca fosfatada (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca aplicació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aplicació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la quarta sèrie.

aplicació f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en application subst.

aplicació a la zona de degoteig c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilització en corona.
Sin. pref.: fertilització en corona c. nom. f.
en dripline placement
es fertilización en la zona de goteo
fr épandage en couronne
gl aplicación na zona de goteo, fertilización na zona de goteo
pt adubação na zona de gotejamento

aplicació amb polvoritzador c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Aportació d’un producte en forma líquida en partícules molt fines, per exemple, un fertilitzant o un herbicida. Requereix equips especials i el maneig s’ha de fer amb material de protecció, d’acord amb les normes de seguretat i higiene en el treball.
V.: fertilització foliar c. nom. f.
en spraying, sprinkling
es aplicación con pulverizador
fr application par pulvérisation
gl aplicación con pulverizador
pt aplicação com pulverizador

aplicació d’urea c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
La urea és el fertilitzant nitrogenat d’ús més generalitzat. En aplicar-la al sòl s’hidrolitza per acció de la ureasa, de manera que es transforma en carbonat d’amoni (caràcter bàsic), al qual segueix un procés de nitrificació per acció microbiana per formar N-NO3 (caràcter àcid), que és fàcilment absorbible per les plantes, si bé en zones molt húmides és susceptible de perdre’s per percolació. Interessa que el contingut del biuret sigui inferior al 2 % per evitar efectes tòxics per a la germinació de la majoria de les plantes, tot i que s’ha d’evitar que el producte entri en contacte amb les llavors en una fertilització localitzada.
El màxim aprofitament s’obté enterrant el producte. Si s’aplica en una superfície en condicions de sequera, l’absència de moviment d’aigua cap a l’interior del sòl fa que es puguin produir pèrdues del 20 al 30 % de nitrogen per volatilització.
En sòls inundats (arrossars) amb condicions anaeròbies, la nitrificació queda inhibida, així com les pèrdues de N2 per desnitrificació.
Es pot aplicar en dissolució per via foliar, tenint en compte que el biuret resulta tòxic per als cítrics (toleren fins a un 0,25 %).
V.: desnitrificació f., fertilitzant nitrogenat c. nom. m., biuret m., nitrificació f., urea f.
en urea application
es aplicación de urea
fr application d’urée
gl aplicación de urea
pt aplicação de ureia

aplicació de fertilitzants c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Aportació de matèries fertilitzants al sòl, als cultius o als dos. Es refereix a totes les operacions que es realitzen: distribució, mètodes més específics de localització, injecció al sòl, combinació de sembra i fertilització, i fertirrigació.
V.: fertilització f.
en fertilizer application
es aplicación de fertilizantes
fr apport d’engrais, épandages de engrais
gl aplicación de fertilizantes
pt aplicação de fertilizantes

aplicació de guix c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Addició de sulfat de calci dihidratat (CaSO4·2H2O) al sòl.
S’utiliza en agricultura en sòls amb problemes de sodicitat i en sòl àcids, per corregir-ne l’acidesa.
V.: esmena calcària c. nom. f., esmena per a sòls sòdics c. nom. f., tipus d’esmena per a sòls sòdics c. nom. m., sòls sòdics c. nom. m. pl.
en gypsing
es aplicación de yeso
fr gypsage
gl achega de xeso
pt aplicação de gêsso

aplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Determinació de l’àmbit de vigència i eficàcia de les normes que integren el dret civil de les Illes Balears.
es aplicación de las normas del derecho civil de las Islas Baleares

aplicació de nitrat d’amoni c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
És un fertilitzant molt eficient degut a l’efecte immediat del N-NO3 i a l’acció sostinguda del N-NH4. Perquè tingui lloc la nitrificació de l’amoni cal que hi hagi prou humitat al sòl i bona aeració. No obstant, si hi ha massa humitat, el N-NO3 format es pot perdre per percolació.
En cereals s’utilitza en cobertora i en fruiters de regadiu es pot aplicar a l’estiu, ja que l’efecte immediat del nitrat i la ràpida nitrificació de l’ió amoni supleixen la manca de capacitat d’absorció dels fruiters a l’estiu.
V.: fertilització en cobertora c. nom. f., nitrat d’amoni c. nom. m., perillositat del nitrat d’amoni c. nom. f., nitrificació f.
es aplicación de nitrato de amonio

aplicació de roca fosfatada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Forma d’utilitzar roca fosfatada: de manera directa o després de ser mòlt.
S’utilitza a les zones en què concorrin: 1) estar pròximes al jaciment; 2) facilitat i potencial d’extracció de la roca amb una riquesa en fòsfor explotable; 3) reactivitat l’apatita alta; 4) cost de producte baix.
Per a una aplicació correcta es requereix: 1) analitzar la qualitat del producte; 2) assajos de calibratge per avaluar l’eficiència agronòmica; 3) conèixer les característiques del tipus de sòl, les condicions climàtiques, el tipus de cultiu i les pràctiques de maneig a la zona.
En general, es realitzen aplicacions directes com fertilització de restitució en plantacions de palma per a oli, cacau i cautxú en sòls molt àcids en climes càlids i humits de zones que tinguin jaciments en les proximitats. En sòls amb nivells de fòsfor molt baixos s’aplica com fertilització de fons, amb dosis molt altes.
Atès que és un producte natural, es pot utilitzar en agricultura ecològica.
V.: roca fosfatada c. nom. f.
en phosphate rock application
es aplicación de roca fosfatada
fr application de roche phosphatée
gl aplicación de rocha fosfórica
pt aplicação de rocha fosfórica, aplicação de rocha fosfatada