Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (63 registres)
veureacceptació a benefici d’inventari (DJC)
 dret civil
veureanàlisi cost-benefici (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureanàlisi cost-benefici (DCA)
 economia
veureanàlisi de cost-benefici (FONECO)
 economia
veurebenefici (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurebenefici (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurebenefici (DEM)
 farmacologia
veurebenefici (COFI)
 comptabilitat
veurebenefici (FONECO)
 economia
veurebenefici1 (DJC)
 dret
Cerca benefici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acceptació a benefici d’inventari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, però limitant la seva responsabilitat com a hereva als béns relictes.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptación a beneficio de inventario

anàlisi cost-benefici f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Anàlisi econòmica, en la qual es consideren els costs i els beneficis de l’atenció mèdica. Els beneficis poden ésser mesurats, per exemple, en la pèrdua de guanys que la mort o la incapacitat haurien ocasionat.

anàlisi cost-benefici f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACB
economia
Anàlisi de projectes, polítiques, accions, etc., i de les alternatives que tenen a partir de la determinació del benefici social net, és a dir, de la diferència entre els beneficis del projecte i els costos que genera (el resultat pot ser positiu, negatiu o zero). Els beneficis o costos es basen en la valoració total dels diferents béns o serveis per part dels consumidors, i usualment es calculen estimant els canvis en l’excedent dels consumidors. És important que la llista de costos i beneficis sigui completa; per tant, cal avaluar l’excedent dels consumidors no solament per a béns de mercat, sinó també per a béns que no en tenen, com ara alguns béns públics i efectes externs. L’anàlisi cost-benefici és un tipus d’anàlisi econòmica normativa, que usualment es fixa en la suma de costos i beneficis, més que no pas en la distribució d’aquests entre les persones. En la mesura que ignora els aspectes distributius, l’anàlisi cost-benefici es justifica teòricament pel criteri de compensació potencial. En molts casos, menys freqüents, en què incorpora consideracions distributives (per exemple, en multiplicar per un coeficient més gran que 1 els beneficis dels grups de persones menys riques), el mètode es fonamenta teòricament en les funcions de benestar social del tipus Bergson-Samuelson.
en cost-benefit analysis subst., benefit-cost analysis subst., cost-profit analysis subst.
es análisis coste-beneficio m.
fr analyse coût-bénéfice f., analyse de coût et bénéfice f.

anàlisi de cost-benefici c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Comparació entre els costos socials i els beneficis socials de proveir un bé públic.
en cost-benefit analysis subst.

benefici m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

benefici m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Acció de beneficiar-se d’una mina, d’un jaciment, d’acord amb la concessió minera atorgada, de caràcter temporal; l’efecte.
en enrichment, minerals beneficiation
es beneficio

benefici m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Vegeu relació benefici-risc.

benefici m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en earnings subst. pl., gain subst., profit subst.
es beneficio m.

benefici m.
Fonaments d’economia
economia
en benefit subst., profit subst.

benefici1 m.
Diccionari jurídic
dret
Privilegi legal que una persona, en determinades circumstàncies, pot fer valer per alliberar-se de situacions que la podrien perjudicar.
Ex.: El benefici de deliberar. El benefici de separació de patrimonis i el benefici de termini són diferents classes de beneficis legals.
es beneficio