Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (258 registres)
veureacanalat | acanalada (ATGC)
 geografia
veureblocador dels canals del calci (DEM)
 farmacologia
veurecabal a canal ple (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecanal (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecanal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurecanal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurecanal1 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
 erosió, transport i sedimentació
 pesca continental
veurecanal1 (ATGC)
 geografia
veurecanal1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecanal1 (DCA)
 geografia
Cerca canal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acanalat | acanalada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del vent o del corrent fluvial que passen per un indret estret, com pot ésser un congost.
Ex.: El vent fred del Pirineu baixa acanalat per la vall del riu Cardener.

blocador dels canals del calci m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Fàrmac que actua blocant els canals del calci. Tenen aquesta funció cinc grups d’aquests fàrmacs, com els derivats fenilalquilamines (verapamil), les dihidropiridines (nicardipina, nifedipina, isradipina, amilodipina, nimodipina, felodipina), les benzodiazepines (diltiazem), les difenilpiperazines i les diarilaminopropilamines (bipridil). Amb més o menys grau tots tenen activitat vasodilatadora, i alguns, a més, tenen un efecte cronotròpic i inotròpic negatiu (diltiazem i verapamil). Per la seva activitat, la majoria s’empren com a antihipertensius i antianginosos i alguns (diltiazem i verapamil) també com a antiarítmics.

cabal a canal ple m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Cabal d’avinguda (riuada) que omple la totalitat del llit ordinari (canal, llera, buc) fins a la part més alta de les seves ribes franques, és a dir, sense invadir el llit major.
en bankfull discharge
es caudal a cauce lleno
fr débit à plein bord

canal m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en channel subst.
es canal m.
fr chenal m.

canal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Conducte que conté o per on circulen substàncies líquides o semilíquides i que generalment uneix dues estructures anatòmiques definides. Hi ha una equivalència entre els mots canal i conducte, i hom els empra indistintament.
de Kanal, Rinne
en canal
es canal
fr canal
it canale

canal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Solc o depressió allargada que presenta un os o una altra estructura anatòmica.

canal1 m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
erosió, transport i sedimentació
pesca continental

canal1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Pas del mar de considerable longitud, entre terres.
Ex.: Un canal ample de 6 km separa l’illa d’Eivissa de la de Formentera.
2. Pas, més o menys estret, entre dues grans superfícies d’aigua.
Ex.: El canal de Suez.
3. Rec d’aigua constant, o gairebé constant, de mida prou gran perquè hi passi, almenys, una mola d’aigua.
Ex.: A València, la sèquia Reial és un canal important.
4. P. ANAL. Mitjà a través del qual es poden intercanviar informacions, productes, etc.

canal1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Forma elemental d’erosió per on s’escola l’aigua o s’hi ha escolat, d’eix longitudinal recte o corbat, forma còncava com un solc i dimensions de centimètriques a decamètriques. N’hi ha de funcionals a la natura actual, i d’altres que han estat recobertes i fossilitzades (angl. channel fill) per sediments, dins la sèrie estratigràfica.
2. Part del llit d’un riu més profunda ocupada per l’aigua fluent i mancada de vegetació (un llit pot posseir diversos canals), com s’esdevé en els llits trenats.
Sin.: llera1 f., llit fluvial m., solc1 m.
en channel
es canal
fr chenal

canal1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Vall excavat a terra per a posar en comunicació les aigües de rius, torrents, mars, etc.
en canal subst., channel subst., waterway subst.
es canal m. o f.
fr canal m.