Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 29 (282 registres)
veureabsorbància [decimal] (QUIMFIS)
 química
veureacimat | acimada (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureAcimg (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureaigua de jaciment (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureaigua residual de jaciment (DGEOL)
 geologia del petroli
veureanalcima (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureanalcima (VMIN)
 mineralogia
veureanalcimització (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
 petrologia endògena: processos i estructures
veureassaig de cimentació per silici (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureavantcim (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca cim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absorbància [decimal] c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 51, 53
en [decadic] absorbance subst.

acimat | acimada adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Elevat, alt, aplicat a un puig, a una muntanya, etc.
en elevated, high
es encumbrado
fr élevé, haut

Acimg m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Horitzó calcimagnèsic.
Sin. pref.: horitzó calcimagnèsic c. nom. m.
en Acimg
es Acimg
fr Acimg
gl Acimg

aigua de jaciment f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Aigua que hom troba en quasi tots els jaciments associada amb el petroli; com que aquesta aigua ha sojornat molt de temps en contacte amb la roca, conté sals en dissolució. El contingut de sals pot anar de l’aigua potable a salmorres amb més de 300.000 ppm i en alguns casos ha atès el 64,3 % (a Michigan, EUA); amb la salinitat, la densitat augmenta. La composició química és molt variable (esp., SO4=, NO3=, Cl, CO3H, Na+, Ca++, Ba++, Mg++, etc.). Aquestes aigües poden dur molts gasos en dissolució. Hom classifica les aigües de jaciment en aigües meteòriques (procedents de les precipitacions i corrents superficials), aigües connates, que han quedat incloses en formar-se el sediment (generalment aigües marines), i aigües mixtes. També poden ésser classificades en aigües lliures (free waters), que es poden moure gravitacionalment, i en aigües intersticials, retingudes per les forces capil·lars i que ocupen del 10 al 15 % de la porositat de la roca magatzem.
V. t.: aigua connata2 f.
en formation water, native water, oil-field water
es agua de yacimiento
fr eau de gisement

aigua residual de jaciment f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Aigua separada i obtinguda en un pou durant l’explotació del petroli o del gas i que només pot ésser utilitzada per a la reinjecció o el reciclatge dels fluids.
en disposal water
es agua residual de yacimiento
fr eau de gisement résiduaire

analcima f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie del grup de les zeolites i pròxim als feldspatoides, tectosilicat de composició Na3[AlSi2O6] · H2O, que pot tenir fins a un 5 % de K2O, i també CaO i MgO; cúbic; D: 5-5,5; Pe: 2,27-2,26; lluïssor vítria; de transparent a opac; incolor o blanc gris, amb diverses tonalitats; ratlla blanca. Es troba en diverses roques ígnies, esp. als basalts i les diabases.
Sin. compl.: analcita f.
en analcime, analcite
es analcima
fr analcime, analcite

analcima f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
Sin.: analcita f.
en analcime subst., analcite subst.

analcimització f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
petrologia endògena: processos i estructures
Procés d’introducció, enriquiment o reemplaçament dels feldspats o dels feldspatoides per analcima, normalment en roques ígnies durant els estatges finimagmàtics i postmagmàtics.
en analcimization
es analcimización
fr analcimisation

assaig de cimentació per silici c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Assaig per determinar si un horitzó o capa està cimentada per sílice.
Consisteix a determinar si un fragment es disgrega quan se submergeix en aigua, en àcid clorhídric 1 m o en una solució concentrada de KOH o NaOH. Els criteris per a determinar si està cimentat són, després d’una agitació durant un temps prolongat: 1) es disgrega menys del 50 % del volum d’un fragment sec a l’aire quan se submergeix en aigua; o 2) es disgrega menys del 50 % del volum d’un fragment sec a l’aire quan se submergeix en àcid clorhídric 1 m; i 3) es disgrega més del 50 % del volum d’un fragment sec a l’aire, quan se submergeix en una solució concentrada de KOH o NaOH; o alternant àcid amb àlcali.
V. t.: duripan m., horitzó dúric c. nom. m.
en silica cementation test
es ensayo de cementación por sílice
fr test de cementation per silice
gl ensaio de cementación por sílice

avantcim m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Part més alta d’una muntanya que precedeix el cim i que, en general, és més vistent des del fons de la vall que no pas el cim pròpiament dit.
es antecima, antecumbre
fr antécime