Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veurecrisi d’identitat (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredensitat en nombre d’entitats (QUIMFIS)
 química
veuredocument d’identitat (DJC)
 dret
veureentitat (VOCFOR)
 divisió del territori
 propietat forestal. avaluació forestal
veureentitat (QUIMFIS)
 química
veureentitat (DJC)
 dret
veureentitat asseguradora (DJC)
 dret mercantil
veureentitat associativa religiosa (DJC)
 dret canònic
veureentitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureentitat de crèdit (DJC)
 dret civil
Cerca entitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

crisi d’identitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Desorientació sobre la realitat i la continuïtat del propi ésser, i del paper que hom li assigna en la col·lectivitat.

densitat en nombre d’entitats c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 61, 63
en number density of entities subst.

document d’identitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Targeta on consten les dades personals d’una persona per a identificar-lo oficialment.
es documento de identidad

entitat f.
Vocabulari forestal
divisió del territori
propietat forestal. avaluació forestal

entitat f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 24, 62, 64, 67, 70, 86
en entity subst.

entitat f.
Diccionari jurídic
dret
Persona jurídica.
Sin. pref.: persona jurídica2 c. nom. f.
V. t.: dret públic c. nom. m.
es entidad

entitat asseguradora c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Persona jurídica, ja sigui societat anònima, societat mútua, cooperativa d’assegurança o mutualitat de previsió social, que té com a activitat i objecte exclusius realitzar contractes d’assegurances.
Sin. compl.: assegurador | asseguradora3 m. | f.
es entidad aseguradora

entitat associativa religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Associació religiosa.
Sin. pref.: associació religiosa c. nom. f.
es asociación religiosa, asociativa religiosa

entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Entitat que aporta la seva co?laboració en la gestió de les prestacions de la Seguretat Social.
es entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social

entitat de crèdit c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Entitat que s’ocupa de custodiar dipòsits i altres fons reemborsables, i de concedir crèdits a compte propi.
V. t.: crèdit m.
es entidad de crédito