Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (72 registres)
veureacidesa equivalent (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurealtura equivalent a un plat teòric (AQQ)
 quĂ­mica
veurebioequivalent (DEM)
 farmacologia
veurecarbonat de calci equivalent (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurediĂ metre aerodinĂ mic equivalent (DCA)
 fĂ­sica
veurediĂ metre equivalent (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurediĂ metre equivalent (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veuredosi equivalent (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredosi equivalent (de radiaciĂł) (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veuredosi equivalent (QUIMFIS)
 quĂ­mica
Cerca equivalent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acidesa equivalent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Magnitud que expressa la quantitat de carbonat de calci (CaCO3) requerida per unitat de quantitat d’un fertilitzant de reacció àcida per a portar el pH del sòl al valor que tenia abans d’aplicar-hi el fertilitzant.
Sin. compl.: índex d’acidesa c. nom. m.
en equivalent acidity
es acidez equivalente
eu azidotasun baliokide
fr acidité équivalente
gl acedume equivalente
pt acidez equivalente, equivalente de acidez

altura equivalent a un plat teòric c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: HETP
quĂ­mica
Longitud d’una columna cromatogràfica dividida pel nombre de plats teòrics de la columna.
Sin. compl.: altura de plat c. nom. f.
en height equivalent to a theoretical plate subst.

bioequivalent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Que té un poder i una biodisponibilitat iguals que una altra substància a dosis idèntiques.

carbonat de calci equivalent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Quantitat de carbonats que contĂ© la terra fina d’una mostra de sòl expressada com a percentatge de carbonat de calci (CaCO3). El mètode d’anĂ lisi no permet saber si es tracta de CaCO3 o de carbonat de magnesi (MgCO3), per això s’anomena equivalent. S’ataca la mostra amb Ă cid clorhĂ­dric (HCl) del 10 % i es mesura el volum de diòxid de carboni (CO2) desprès, que es compara amb el volum de CO2 que es desprèn amb una mostra de CaCO3 pur (mètode del calcĂ­metre de Bernard). S’expressa en grams de CaCO3 per cada 100 g de mostra. Al camp, la presència de carbonat de calci s’identifica per l’efervescència que es produeix si s’ataca una mostra amb unes gotes d’una soluciĂł de HCl de l’11 %. La presència de CaCO3 al sòl condiciona la disponibilitat de nutrients per a les plantes, de manera que en els sòls calcaris hi pot haver deficiències en fòsfor, ferro, bor, zinc i manganès i clorosi fèrrica.
Sin. compl.: equivalent en carbonat de calci c. nom. m.
en calcium carbonate equivalent
es carbonato cálcico equivalente
eu kaltzio karbonato baliokide
fr carbonate de calcium equivalent
gl carbonato cálcico equivalente
pt equivalente em carbonato de cálcio

diĂ metre aerodinĂ mic equivalent m.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Mesura de la grandària d’una partícula expressada com el diàmetre d’una partícula esfèrica de la densitat de l’aigua que té el mateix comportament aerodinàmic que el de la partícula tractada. El diàmetre aerodinàmic equivalent s’empra habitualment en els estudis de contaminació atmosfèrica.
en equivalent aerodynamic diameter subst.
es diámetro aerodinámico equivalente m.
fr diamètre aérodynamique équivalent m.

diĂ metre equivalent c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en equivalent diameter subst.
es diámetro equivalente c. nom. m.
fr diamètre équivalent c. nom. m.

diĂ metre equivalent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Diàmetre d’una partícula que es considera que té un comportament anàleg al de la partícula considerada, la mateixa superfície o el mateix volum. En una anàlisi granulomètrica en la qual s’aplica la llei de Stokes, es considera que tenen diàmetres equivalents aquelles partícules amb velocitat de sedimentació igual a la d’una partícula esfèrica sotmesa a un flux laminar en un fluid amb la mateixa densitat i viscositat. Quan es realitza una separació física mitjançant tamisatge, el diàmetre equivalent es correspon amb el diàmetre d’una partícula esfèrica que passa a través d’un tamís amb una mida de malla definida, que presenta obertures circulars o quadrades. En micromorfometria d’imatges 2D, el diàmetre equivalent d’un objecte és el diàmetre del cercle que ocupa una àrea igual a la de l’objecte.
en equivalent diameter, equivalent spherical diameter
es diámetro equivalente
fr taille des particules
gl diámetro equivalente
pt diâmetro equivalente

dosi equivalent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Dosi que equival a la dosi absorbida multiplicada per un factor adimensional estipulat per la Comissió Internacional de Protecció Radiològica. La seva unitat és el sievert.

dosi equivalent (de radiaciĂł) c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 97, 144
en equivalent dose (of radiation) subst.

dosi equivalent c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 97, 144
en equivalent dose subst.