Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (79 registres)
veurecabal d’escolament1 (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecabal d’escolament2 (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecabal màxim d’escolament (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecanal d’escolament (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurecanal d’escolament (ATGC)
 geografia
veurecanal d’escolament (DCA)
 geografia
veurecaptació d’escolament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecoeficient d’escolament (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurecoeficient d’escolament (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecoeficient d’escolament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca escolament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cabal d’escolament1 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Volum d’aigua d’escolament per unitat de temps i de superfície. La seva equació de dimensions és: [L3L−2T−1].
V. t.: escolament m., escolament subsuperficial c. nom. m., escolament subterrani c. nom. m., escolament superficial c. nom. m.
en runoff rate
es caudal de escorrentía
fr débit d’écoulement

cabal d’escolament2 c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cabal de la punta d’escolament (Q en m 3 s 1). Correspon a la quantitat màxima d’aigua d’escolament d’una superfície per unitat de temps.
Segons la mida i les característiques de la conca, s’han proposat diverses fórmules per al càlcul del cabal d’escolament: mètode racional (fórmula de Ramser), fórmula de Chanier, fórmula de Frevert, mètode de Cook, mètode del nombre de corba i mètode de l’hidrograma unitari.
Sin. compl.: cabal màxim d’escolament c. nom. m., escolament crític c. nom. m.
V.: fórmula de Chanier c. nom. f., fórmula de Frevert c. nom. f., mètode de Cook c. nom. m., mètode del nombre de corba c. nom. m., mètode racional c. nom. m.
en runoff rate, rate of runoff
es caudal de escorrentía
fr débit d’écoulement
gl caudal de escoamento
pt caudal de enxurrada

cabal màxim d’escolament c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cabal d’escolament.
Sin. pref.: cabal d’escolament c. nom. m.
en runoff rate, rate of runoff
es caudal máximo de escorrentía
fr débit d’écoulement
gl caudal de escoamento
pt caudal de enxurrada

canal d’escolament c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Sin. pref.: canal de desguàs c. nom. m.

canal d’escolament c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Canal per on surten les aigües sobreres d’un embassament.

canal d’escolament m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Canal de desguàs.
Sin. pref.: canal de desguàs m.
en flow channel subst.
es canal de desagüe m. o f.
fr chenal d’écoulement m.

captació d’escolament c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica que s’utilitza per aprofitar al màxim l’aigua de la pluja que no s’infiltra, captant-la i emmagatzemant-la per poder-ne disposar posteriorment per al reg, per millorar la producció de cultius, per a repoblacions forestals o per a consum humà o del bestiar. Es practica en àrees semiàrides i àrides, en llocs amb pluges molt irregulars i en regions amb una marcada estació seca durant una part de l’any (p. ex., al Corredor Seco dels països centreamericans).
Si bé és un sistema tradicional en molts països, en l’actualitat s’ha de realitzar amb una base científica, segons els factors següents, entre altres: 1) mida de la microconca (de 0, 5 m 2 a 1000 m2); 2) característiques de la finca; 3) espai per a les diferents obres i el reservori de l’aigua, que s’ha de situar a la part més alta de l’àrea que cal proveir; 4) dades referents a pluviometria, coeficient d’escolament, tipus de sòls i requeriments hídrics dels conreus.
Les característiques del sistema de captació poden ser les següents: 1) requereix assistència tècnica de serveis d’extensió; 2) té costos baixos; 3) la construcció és manual, amb el mínim d’equip i amb la mà d’obra pròpia; 4) les operacions i el manteniment que cal realitzar han de ser senzills i fàcils d’entendre pels usuaris.
Sin. compl.: collita d’aigua d’escolament c. nom. f.
V.: estructura de retenció c. nom. f.
en runoff collection
es captación de escorrentía, cosecha de agua en microcuencas
fr collecte des eaux de ruissellement
gl captación de escoamento
pt captação de enxurrada

coeficient d’escolament c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
escolament / precipitació.
es coeficiente de escorrentía c. nom. m.

coeficient d’escolament m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
1. Coeficient entre l’escolament d’aigua a l’exutori d’una conca hidrològica (mesurat en m3) en relació amb la precipitació total esdevinguda en aquest territori durant un temps determinat.
2. El mateix coeficient per a un determinat esdeveniment plujós.
Sin. compl.: índex d’escolament m.
en run-off coefficient
es coeficiente de escurrimiento
fr coefficient d’écoulement, fraction d’écoulement

coeficient d’escolament c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En una conca, relació entre el volum d’escolament i el volum de precipitació durant un període de temps determinat (esdeveniment diari, mensual o anual). Indica la proporció de pluja que realment contribueix a l’escolament. És adimensional i sempre inferior o igual a la unitat.
Depèn de molts factors, entre els quals hi ha la intensitat de la pluja, la precipitació total registrada, la topografia, l’acumulació d’aigua a les depressions, la infiltració, la coberta vegetal, la intercepció de l’aigua per la vegetació o la permeabilitat del sòl.
S’utilitza en alguns mètodes, com en el mètode racional, per a l’estimació de cabals màxims.
Sin. compl.: eficiència de l’escolament c. nom. f., taxa d’escolament c. nom. f.
V.: cabal d’escolament c. nom. m.
en runoff coeficient
es coeficiente de escorrentía
fr coefficient de ruissellement
gl coeficiente de escoamento
pt coeficiente de enxurrada