Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veureclassificació d’escorrancs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecorrecció d’escorrancs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureerosió en escorrancs (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureerosió per escorrancs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescorranc (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureescorranc (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureescorranc (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescorranc1 (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescorranc (ATGC)
 geografia
veureescorranc (DCA)
 geologia
Cerca escorranc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

classificació d’escorrancs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Classificació d’escorrancs atenent als criteris següents: 1) mida, profunditat i grandària de l’àrea de la qual rep aigua; 2) forma, i 3) continuïtat.
Segons la mida, R. K. Frevert i els seus col·laboradors classifiquen els escorrancs en els següents: 1) petit, amb menys d’1 m de profunditat i una àrea drenant inferior a 2 ha; 2) mitjà, d’1 a 5 m de profunditat i una àrea drenant de 2 a 20 ha, i 3) gran, amb més de 5 m de profunditat i un àrea drenant de més de 20 ha.
Segons la forma, es classifiquen en els següents: 1) escorrancs de secció en U, ja que les diferents capes tenen la mateixa resistència a l’erosió, cosa que fa que es desenvolupin parets verticals; 2) escorrancs de secció en V, en els quals les capes en profunditat tenen més resistència a l’erosió que les superficials; són els més freqüents; 3) escorrancs de secció trapezoïdal.
Segons la continuïtat, es classifiquen en escorracns continus, amb un canal principal i moltes ramificacions, i escorracns discontinus.
V.: escorranc m.
en gully classification
es clasificación de cárcavas
fr classification des ravines
gl clasificación de cárcavas
pt classificação de ravinas

correcció d’escorrancs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècniques utilitzades per a la rehabilitació d’un terreny escorrancat, perquè recuperi la capacitat productiva per a un ús agrícola o bé per evitar que les incisions segueixin creixent.
El creixement d’un escorranc pot ser degut a tres mecanismes principals: 1) erosió en profunditat del fons de canal, 2) erosió en els flancs i 3) erosió remuntant a la capçalera.
Les mesures de control han d’abordar aquests tres mecanismes amb objectius a curt i a llarg termini. En el cas de l’erosió del canal, es pot procedir per mitjans mecànics a les accions següents: 1) rebliment de l’escorranc (en anglès, gully filling), per elevar el nivell de fons amb materials que estiguin disponibles a les proximitats i aconseguir una forma transversalment uniforme; 2) instal·lació d’algun tipus de rastell (dic), que actuï de represa i freni la velocitat del flux d’aigua al canal, la qual cosa farà disminuir la capacitat de despreniment i afavorirà la sedimentació.
Per evitar l’erosió a la capçalera, cal procedir a les accions següents: 1) desviar l’aigua que hi arriba i donar-li una sortida controlada no erosiva; 2) construir-hi un dissipador.
V.: capacitat de despreniment c. nom. f., classificació d’escorrancs c. nom. f., dissipador de capçalera c. nom. m., erosió remuntant c. nom. f., escorranc m., rastell m.
en gully filling, gully shaping, gully trimming, gully control
es corrección de cárcavas
fr correction de ravins, correction de ravines, lutte contre l’érosion de ravins
gl corrección de cárcavas
pt correção de vossorocas

erosió en escorrancs c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en gully erosion subst.
es erosión en cárcavas c. nom. f.
fr érosion en ravins c. nom. f., érosion par ravinement c. nom. f.

erosió per escorrancs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés de pèrdua de partícules de sòl causada per aigua d’escolament superficial concentrada, que provoca una incisió profunda en la superfície del terreny, de manera que divideix el vessant, no pot ser eliminada amb el conreu, i suposa una dificultat per ser travessada pels ormeigs agrícoles, el pas de maquinària agrícola o la circulació de vehicles. La llera pot tenir una amplada superior a un metre i pot arribar a alguns metres de profunditat. La Secretaria d’Agricultura i Recursos Hidràulics de Mèxic (1982) ha establert una classificació d’escorrancs.
Els escorrancs poden ser el resultat dels factors següents: 1) el desenvolupament de xaragalls, ja sigui en camps agrícoles en vessant, en talussos d’infraestructures lineals o en espais naturals, entre altres; 2) el col·lapse de galeries resultants d’una erosió en galeries.
En el cas de camps agrícoles, els escorrancs es formen si no s’implementen mesures de conservació quan hi ha evidències d’erosió per xaragalls. Predominen en zones amb pluges d’alta intensitat, que originen cabals instantanis molt erosius.
Les pèrdues de sòl es produeixen a la capçalera (erosió remuntant) i en els flancs i el fons de canal.
La intensitat del procés depèn de diversos factors, entre altres, els següents: quantitat d’aigua d’escolament; litologia dels materials; característiques dels materials del sòl; presència d’argiles expansibles, que s’esmicolen a les parets i afavoreixen els despreniments; esllavissades a les parets; cicles de congelació-descongelació.
Per a la seva correcció calen treballs especials.
Sin. compl.: erosió per barrancs c. nom. f.
V.: escorrancs m. pl., classificació d’ escorrancs c. nom. f., erosió per xaragalls c. nom. f., erosió remuntant c. nom. f.
en gully erosion, ravine erosion
es erosión por cárcavas
fr érosion par ravine, erosión par ravinement
gl erosión por cárcavas
pt erosão por ravinas, erosão por vossorocas

escorranc m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: xaragall m.

escorranc m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Excavació produïda en un terreny rost per l’escorriment de les aigües de pluja.
V.: barranc2 m.
2. Xaragall, aigua que corre pel camp.
Sin.: xaragall1 m.

escorranc m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en gully subst.
es cárcava f.
fr ravin m.

escorranc1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Xaragall.
Sin. pref.: xaragall1 m.
en rill
es surco
fr rigole

escorranc m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Excavació realitzada en un indret rost i de sòls poc consistents per un corrent format per les pluges; còrrec.
Sin. abs.: còrrec m.

escorranc m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Excavació produïda en un terreny rost per l’escorriment de les aigües de pluja amb una profunditat que oscil·la entre 1 i 10 m.
V. t.: barranc m., xaragall m.
en ditch subst.
es zanja f.
fr fossé f.