Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veureafonament (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurecapa de fonament (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veurecara fonamental (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecercle fonamental (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecoeficient de fonamentació (DGEOL)
 geofísica
veurecomplex fonamental (DGEOL)
 estructura de la terra
veurecompost fonamental (DEM)
 química
veureconstants físiques fonamentals (QUIMFIS)
 química
veureConveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (DJC)
 documentació jurídica
 dret internacional públic
veuredelicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques (DJC)
 dret penal
Cerca fonament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afonament m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: enfonsament m.

capa de fonament c. nom. f.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació

cara fonamental f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cadascuna de les tres cares d’un cristall que determinen dues a dues els tres eixos cristal·logràfics (XOY, YOZ, XOZ), més la quarta, anomenada cara unitat, que talla els tres eixos cristal·logràfics.
es cara fundamental
fr face fondamentale

cercle fonamental m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Intersecció de l’esfera polar amb el pla de la projecció estereogràfica.
Sin. compl.: circumferència primitiva f.
en great circle, primitive circle
es círculo fundamental
fr grand cercle

coeficient de fonamentació m.
Diccionari de geologia
geofísica
En enginyeria sísmica, coeficient que expressa el quocient de l’efecte d’un terratrèmol en una roca determinada referit al d’una roca cristal·lina no afectada per aquest.
en foundation coefficient
es coeficiente de cimentación
fr coefficient de sous-sol

complex fonamental m.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Basament1.
en fundamental complex
es complejo fundamental

compost fonamental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Compost del qual en deriven d’altres, en general una sèrie amb propietats comunes.
en parent compound

constants físiques fonamentals c. nom. f. pl.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 101, 113, 115, 137, 138, 153
en fundamental physical constants subst. pl.

Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret internacional públic
Convenció que va adoptar el Consell d’Europa i que va entrar en vigor el 1953 per a salvaguardar els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones.
es Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que va contra la igualtat dels ciutadans davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
es delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas