Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (98 registres)
veureagradació (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureagradació (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureagradació (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureagradació1 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagradació (DCA)
 geologia
veureagradació2 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagradació costanera (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureagradació de fàcies (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurebiodegradació (VMCS)
 components orgànics del sòl
veurebiodegradació (DEM)
 química
Cerca gradació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agradació f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

agradació f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Creixement i augment del gruix de la superfície terrestre per deposició vertical de sediments, que porta a la formació de superfícies planes o preinclinades.
Ant.: degradació2 f.
Sin.: terraplenament m.
en aggradation
es agradación
fr aggradation

agradació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en aggradation subst.
es agradación f.
fr agradation f.

agradació1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Creixement de la superfície terrestre per deposició de materials de qualsevol tipus i per qualsevol agent de transport; p. e., càrrega sòlida transportada per un corrent d’aigua i dipositada en una plana al·luvial o delta; dipòsits de peu de vessant de materials transportats per l’aigua d’escolament superficial; o materials transportats pel vent.
V. t.: acumulació2 f.
en aggradation
es agradación
fr aggradation
gl agradación
pt agradação

agradació f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Creixement del gruix de la superfície terrestre per deposició vertical de sediments, que porta a la formació de superfícies planes o preinclinades.
en aggradation subst.
es agradación f.
fr aggradation f.

agradació2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Addició d’element a una xarxa mal cristal·litzada, amb millora de l’estructura cristal·lina. P. e., en un medi ric en alumini dissolt, una vermiculita pot incorporar Al i transformar-se en vermiculita aluminosa, que podria evolucionar cap a la formació d’una clorita secundària de tipus 2:1 amb una capa gibbsítica en posició interlaminar.
en aggradation
es agradación
fr aggradation
gl agradación
pt agradação

agradació costanera f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Component vertical d’un recobriment expansiu costaner (coastal onlap) que indica el valor de l’ascensió relativa del nivell de la mar.
en coastal aggradation
es agradación costera

agradació de fàcies f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Distribució de les fàcies, o de llurs associacions, dins un conjunt de seqüències sedimentàries, on les fàcies proximals i distals romanen geogràficament estables.
en facies aggradation
es agradación de facies

biodegradació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
en biodegradation subst.
es biodegradación f.
fr biodégradation f.

biodegradació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Transformació d’un substrat complex en substàncies més simples feta per un organisme; generalment la biodegradació d’un substrat va lligada al metabolisme respiratori (és una oxidació) i va acompanyada d’alliberació d’energia. Des d’un punt de vista sanitari, i sobretot pel que fa a la pol·lució de les aigües, representa un procediment natural de mineralització o destrucció de la matèria orgànica que permet d’eliminar substàncies residuals o despulles animals i vegetals bo i transformant-les en substàncies inorgàniques, simples, no tòxiques ni molestes, gràcies a l’acció de microorganismes.