Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 34 (335 registres)
veurea dreta llei1 (DJC)
 dret
veurea dreta llei2 (DJC)
 dret
veureAd senatusconsultum Velleianum (DJC)
 documentació jurídica
 dret romà
veureadministració deslleial (DJC)
 dret penal
veureaigualleix (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaigualleix (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigualleix (ATGC)
 geografia
veureavantprojecte de llei1 (DJC)
 dret públic
veureavantprojecte de llei2 (DJC)
 dret públic
veureborbolleig (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca llei a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a dreta llei1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En justícia estricta o conformement al que prescriu la llei.
Ex.: A dreta llei, no es poden anar afegint infinites acusacions sobre una acusada determinada. Es pot acollir a la reducció de jornada que li correspon a dreta llei.
Sin. compl.: amb justícia loc. adv., en bona llei loc. adv.
es en buena ley, en justicia

a dreta llei2 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Estrictament.
Ex.: Quedem els que, a dreta llei, no som d’esquerra ni de dreta, sinó de Catalunya, del cristianisme i de la intel·ligència.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, en rigor, estrictamente

Ad senatusconsultum Velleianum [la] n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret romà
Primera rúbrica del llibre xvi del Digesta, la qual considera que les intercessions assumides per les dones són nul·les.

administració deslleial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que comet la persona que administra un patrimoni aliè i perjudica aquest patrimoni en excedir-se en l’exercici de les facultats atorgades.
V. t.: apropiació indeguda c. nom. f.
es administración desleal

aigualleix m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: al·luvió f.

aigualleix m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Aiguadeix.
V.: al·luvió m.

aigualleix f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Al Gironès, terra que deixa un riu o un torrent en les revingudes amb l’arrossegada de les aigües.

avantprojecte de llei1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Text normatiu provisional que proposa un departament al Govern perquè l’aprovi com a projecte de llei i el presenti al Parlament.
es anteproyecto de ley

avantprojecte de llei2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Text normatiu provisional que proposa un ministeri al Consell de Ministres perquè l’aprovi com a projecte de llei i el presenti a les Corts Generals.
es anteproyecto de ley

borbolleig m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Agitació produïda a la superfície d’un líquid com quan bull, i el soroll que l’acompanya; per extensió, el soroll hidroaeri que hom pot percebre especialment a l’abdomen.
es gorgoteo
fr gargouillement
it gorgoglio