Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (42 registres)
veureangle de pèrdua (QUIMFIS)
 química
veureequació de pèrdua de sòl per erosió eòlica (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureequació universal de pèrdua de sòl (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureequació universal de pèrdua de sòl (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureequació universal de pèrdua de sòl (DCA)
 geologia
veureequació universal de pèrdua de sòl per erosió hídrica (DMCSC)
veureEstimador de la Pèrdua de Sòl per a l’Àfrica Meridional (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremodel d’estimació de pèrdua de sòl per erosió en vessant (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurenefritis amb pèrdua de sal (DEM)
 angiologia
 malalties i síndromes
 nefrologia
 urologia
veurepèrdua (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca pèrdua a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle de pèrdua c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 31, 198
en loss angle subst.

equació de pèrdua de sòl per erosió eòlica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: WEQ
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model empíric per calcular les pèrdues de sòl per erosió eòlica. S’expressa com la relació matemàtica entre la pèrdua potencial anual mitjana de sòl per erosió eòlica (E) i els factors que la determinen. No posseeix un únic factor que englobi totes les característiques intrínseques de la naturalesa del flux com a tal.
La quantitat potencial mitjana de sòl perdut a l’any (E, expressada en Mg ha–1 any–1) es pot calcular amb la relació funcional general entre E i cinc variables independents:
E = F (I, K, C, L, V)
I és l’índex d’erosionabilitat del sòl pel vent; K és la rugositat del sòl; C’ és un factor climàtic que inclou la humitat del sòl; L’ és la longitud del camp segons la direcció del vent dominant, que es calcula tenint en compte l’efecte bola de neu, la zona d’ombra generada per les barreres paravent i la direcció del vent dominant; V és el factor de vegetació o coberta vegetal equivalent.
La relació entre les variables és extremadament complexa i no s’ha arribat a establir una equació senzilla que permeti calcular la pèrdua de sòl (E) com una funció de les variables independents indicades, de manera que s’ha de recórrer a mesures de camp per a establir els valors de les variables i l’optimització dels seus paràmetres.
De les cinc variables independents de l’equació d’erosió eòlica, dues (factor d’erosionabilitat i factor climàtic) resulten bàsiques per al sòl i el clima de la regió en relació amb els efectes del vent i són menys alterables pel maneig que la resta de variables. La utilització conjunta de l’índex d’erosionabilitat del sòl pel vent i el factor climàtic permeten avaluar el risc d’erosió eòlica.
A partir dels experiments realitzats al Central Great Plains (Kansas, EUA), l’USDA ha elaborat per als Estats Units una sèrie de taules i gràfics per obtenir el factor C’ i el factor L’ sense necessitat de conèixer els paràmetres climàtics inclosos en les equacions. Les dades d’entrada són la ubicació, l’orientació i la mida del terreny en estudi.
Sin. compl.: Equació d’Erosió Eòlica n. pr. f.
V.: efecte bola de neu c. nom. m., erosió eòlica c. nom. f., velocitat de vent c. nom. f., factor L’ c. nom. m., factor C’ c. nom. m., índex de precipitació efectiva de Thornthwaite c. nom. m.
en wind erosion equation
es ecuación de pérdida de suelo por erosión eólica
fr équation de perte de sol par érosion éolienne
gl ecuación de perda de solo por erosión eólica
pt equação de perda de solo por erosão eólica

equació universal de pèrdua de sòl c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: EUPS
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en universal soil loss equation subst.
es ecuación universal de pérdida de suelo c. nom. f.
fr équation universelle de perte de sol c. nom. f.

equació universal de pèrdua de sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Universal Soil Loss Equation.
Sin. pref.: Universal Soil Loss Equation n. pr. f.
en Universal Soil Loss Equation
es ecuación universal de pérdida de suelo
fr équation universelle de perte de sol
gl ecuación universal de perda de solo
pt equação universal de perda de solo

equació universal de pèrdua de sòl f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: EUPS
geologia
Equació matemàtica que té en compte la força erosiva de la pluja, l’erosionabilitat de cada tipus, la longitud i el pendent, el tipus de gestió i les pràctiques de conservació del sòl.
en universal soil loss equation subst.
es ecuación universal de pérdida del suelo f.
fr équation universelle de perte de sol f.

equació universal de pèrdua de sòl per erosió hídrica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Universal Soil Loss Equation.
Sin. pref.: Universal Soil Loss Equation n. pr. f.
en universal soil loss equation due to water erosion
es ecuación universal de pérdida de suelo por erosión hídrica
fr équation universelle de perte de sol due a l’érosion hydrique
gl ecuación universal de perda de solo
pt equação universal de perda de solo

Estimador de la Pèrdua de Sòl per a l’Àfrica Meridional n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
V.: Soil Loss Estimation Model for Southern Africa n. pr. m.

model d’estimació de pèrdua de sòl per erosió en vessant c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: SLEMSEP
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model matemàtic desenvolupat per descriure els processos erosius en vessants de zones àrides, avaluar quantitativament els efectes de l’activitat humana sobre l’erosió en vessant i estimar els canvis al sòl a causa de l’erosió. Es basa en l’estructura principal del model desenvolupat per R. P. C. Morgan i utilitza l’experiència adquirida amb altres models com a referència.
El model separa els processos d’erosió de sòl en una fase d’aigua i una fase de sediment (simplificació del model de Wischmeier). La fase de sediment considera el despreniment de partícules de la massa de sòl per efecte del flux d’escolament i la fase d’aigua té en compte l’energia de la pluja que provoca el despreniment per esquitx i escolament superficial.
L’estructura es basa en la intensitat de la pluja, el volum de pluja i la profunditat de l’horitzó superficial, per establir la taxa de despreniment per esquitx i la capacitat de transport, i d’aquí la taxa d’erosió del sòl que, amb la taxa de renovació del sòl, permet establir els canvis a la part superior del sòl. Es tracta d’un model de simulació continu, que opera eficaçment per estudiar registres llargs i predir pèrdues de sòl diàries en vessants, i estudiar els canvis al sòl i la utilització sostenible del sòl.
Sin. compl.: model SLEMSEP c. nom. m.
V.: erosió f., models matemàtics d’erosió c. nom. m. pl.
en Soil Loss Estimation Model for Slope Erosion Process
es modelo de estimación de pérdida de suelo por erosión en ladera
fr modèle de pertes de sol par erosión sur pentes
gl modelo de estimación de perda de solo por erosión en ladeira
pt modelo de predição de perdas de solo em encostas

nefritis amb pèrdua de sal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
malalties i síndromes
nefrologia
urologia
Forma de nefropatia en què el malalt, tot i ingerir una quantitat de sodi normal, n’elimina massa. Es caracteritza, a més, per vòmits, deshidratació, hipotensió i urèmia exageradament alta. Sol ocórrer en les malalties que afecten la medul·la renal: malaltia quística medul·lar, ronyó poliquístic, pielonefritis.
Sin. compl.: síndrome de Thorn

pèrdua f.
Vocabulari forestal
incendis forestals
es pérdida f.
fr perte f.