Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureadverbi particularitzador (GTG)
veurecamí particular (DJC)
 dret civil
veureclima particular (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureConveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu o desertificació, en particular a l’Àfrica (DCA)
 ciències polítiques
veurederivació particular (DPF)
 transport ferroviari
veureestructura particular (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureestructura particular (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veurellei particular (DJC)
 dret
veureparticular1 (DJC)
 dret
veureparticular (DPF)
 transport ferroviari
Cerca particular a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi particularitzador m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi focal que s’utilitza per a destacar l’element que modifica o per a rebaixar-ne la rellevància.
Ex.: Ens vam casar precisament en aquesta església
Es limitava
simplement a opinar
GEIEC: 16.8c
es adverbio particularizador m.

camí particular c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Camí de propietat particular.
Ex.: Els camins que donen servei a diversos predis o habitatges en zones de muntanya poden ser camins particulars, però sovint tenen també la consideració de camins públics, perquè són oberts a l’ús comú general i estan gestionats pels ajuntaments.
es camino particular

clima particular c. nom. m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
Sin. pref.: microclima2 m.

Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu o desertificació, en particular a l’Àfrica n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a París (França) el 17 de juny de 1994, en el marc de les Nacions Unides, i en vigor des del 26 de desembre de 1996, que té per objectiu combatre la desertificació i mitigar els efectes de la sequera en aquells estats que experimenten una situació de sequera i/o processos de desertificació, especialment a l’Àfrica. Són obligacions generals per a les parts signatàries del Conveni l’adopció d’un enfocament integrat en què es tingui en compte els aspectes físics, biològics i socioeconòmics dels processos de desertificació i sequera; la consideració adequada, en el marc dels organismes internacionals i regionals competents, de la situació dels estats part en via de desenvolupament afectats pel que fa al comerç internacional, els acords de comercialització i el deute, amb l’objectiu d’establir un entorn econòmic internacional favorable al foment del desenvolupament sostenible; la introducció d’estratègies per eradicar la pobresa en les iniciatives per combatre la desertificació i la mitigació dels efectes de la sequera; el foment de la cooperació entre els estats part afectats en el camp de la protecció del medi ambient i la conservació del sòl i dels recursos hídrics, atesa la relació que tenen amb la sequera i la desertificació; el reforçament de la cooperació internacional, regional i subregional; la cooperació amb les organitzacions intergovernamentals rellevants en aquest àmbit, i el foment de l’ús dels mecanismes i acords financers bilaterals i multilaterals existents que puguin mobilitzar i canalitzar recursos econòmics substancials cap als estats que són part del Conveni i que es troben en via de desenvolupament perquè puguin combatre la desertificació i mitigar els efectes de la sequera.
en United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa n. pr.
es Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África n. pr. f.
fr Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique n. pr. f.

derivació particular c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Embrancament d’una via que porta fins als tallers, magatzems, etc., d’un particular i que aquest empra per rebre o expedir les seves mercaderies.
es derivación particular

estructura particular c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Sin. compl.: estructura granular simple c. nom. f.
en single-grain structure subst.
es estructura particular c. nom. f.
fr structure particulaire c. nom. f.

estructura particular c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Estructura granular simple.
Sin. pref.: estructura granular simple c. nom. f.
en single-grain structure
es estructura particular
fr structure particulaire
gl estrutura particular

llei particular c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Norma jurídica que es refereix exclusivament a una certa categoria de persones, de coses o de relacions jurídiques, o bé que regeix únicament en llocs determinats.
es ley particular

particular1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que concerneix una persona o una cosa.
Ex.: Tenir una cosa un sabor particular. Tenir una planta una virtut particular.
es particular

particular adj. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del vagó que no és propietat d’una companyia ferroviària, sinó d’un client que l’empra per transportar-hi la seva mercaderia amb un preu adequat.
es particular
fr particulier