Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureadvocat de pobres1 (DJC)
 història del dret
veureadvocat de pobres2 (DJC)
 dret civil
veurebenefici de pobresa (DJC)
 dret processal
veureformigó pobre (LMC)
 construcció
veureherència a favor de l’ànima i dels pobres (DJC)
 història del dret
veurellindar de pobresa (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremineral pobre (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuresenet de pobre (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
Cerca pobre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

advocat de pobres1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Advocat encarregat de l’assistència i la defensa judicials de caràcter gratuït de les persones que acreditaven insuficiència de recursos econòmics.
es abogado de pobres

advocat de pobres2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Advocat d’ofici | advocada d’ofici.
Sin. pref.: advocat d’ofici | advocada d’ofici c. nom. m. | c. nom. f.
es abogado de pobres

benefici de pobresa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Benefici atorgat als declarats pobres pels tribunals i pels jutjats, segons les condicions establertes per la llei, per tal que la justícia els sigui administrada gratuïtament.
Ex.: L’advocat i el procurador que li foren designats d’ofici, per tal com manifestà que tenia dret al benefici de pobresa, contestaren la demanda.
es beneficio de pobreza

formigó pobre m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Magerbeton
en lean concrete
es hormigón pobre
fr béton maigre

herència a favor de l’ànima i dels pobres c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Disposició directa de l’herència per a la salvació de l’ànima de la persona testadora o de les persones que es designessin, o bé, indirectament, per mitjà d’obres de caritat.
es herencia a favor del alma y de los pobres

llindar de pobresa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Nivell d’ingressos mínim per tenir un nivell de vida adequat en un país determinat.
Per sota d’aquest nivell d’ingressos, una persona es considera pobra. A la Unió Europea, correspon al 60 % de la mitjana d’ingressos.
D’acord amb l’Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT), per calcular el llindar de pobresa d’una unitat familiar s’utilitza la regla de les unitats de consum, que assigna un 1 per al primer adult, 0,5 per a altres persones majors de 14 anys i 0,3 per a menors de 14 anys.
V.: agricultura d’autoconsum c. nom. f., agricultura de subsistència c. nom. f., camperol sense terra c. nom. m., jornaler m. | f., minifundi m.
en poverty line
es umbral de pobreza
fr seuil de pauvreté
gl limiar de pobreza
pt linha de pobreza, limiar de pobreza

mineral pobre m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Matèria minera que conté una baixa proporció de minerals aprofitables de valor.
2. Mineral en el qual l’or es troba associat amb sulfurs, en contrast amb el mineral que forneix or o argent lliure i en què els sulfurs han estat eliminats per lixiviació.
Ant.: mineral ric m.
en base ore
es mineral pobre
fr minerai pauvre

, Globularis vuglaris
senet de pobre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta herbàcia subllenyosa de la família de les globulariàcies, emprada en medicina popular com a purgant i diürètic, i contra la incontinència de l’orina.