Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 84 (836 registres)
veurea contrario sensu (DJC)
 dret romà
veurea sensu contrario (DJC)
 dret romà
veureabanderar1 (DJC)
 dret civil
veureabanderar2 (DJC)
 dret civil
veureabeurar (LMC)
 construcció
veureabeurar (DRAMAD)
 ramaderia
veureabjurar (DJC)
 dret processal
veureabocador d’escombraries (VOCFOR)
 incendis forestals
veureabocador d'escombraries (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabscés intrarenal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 nefrologia
 urologia
Cerca rar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a contrario sensu [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
En el sentit contrari.
Sin. abs.: a sensu contrario loc. adv.

a sensu contrario [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
En el sentit contrari.
Ex.: No es pot fer, doncs, una interpretació a sensu contrario de l’article en qüestió.
Sin. abs.: a contrario sensu loc. adv.

abanderar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Posar bandera {a una nau, a una torre, a un regiment o a una altra unitat militar}.
Ex.: No resideix a Espanya, però, com que hi usa l’embarcació, pot abanderar-la en aquest país.
es abanderar

abanderar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Proveir {una nau} dels documents que acrediten la seva bandera.
Ex.: El procediment per a poder abanderar una nau amb la bandera espanyola és molt senzill.
es abanderar

abeurar v. tr.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de ausfugen
en to cement in the joints, to fill the joints with cement, to grout
es enlechar
fr faire les joints

abeurar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Donar beure al bestiar o l’aviram.
es abrevar v. tr.

abjurar v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Renunciar amb jurament {una afirmació, una creença o una conducta anteriors}.
Ex.: Amb el temps, els polítics han abjurat llurs ideologies. El van obligar a abjurar de les seves idees.
V. t.: abrogar v. tr., anul·lar1 v. tr., deixar sense efecte1 c. v., revocar1 v. tr.
es abjurar

abocador d’escombraries c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
es vertedero de basuras c. nom. m.

abocador d'escombraries c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en landfill subst.
es vertedero de basuras c. nom. m.
fr décharge m.

abscés intrarenal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
nefrologia
urologia
Abscés del ronyó originat a partir d’una pielonefritis, o menys sovint a partir d’una bacterièmia. Es presenta especialment en persones que tenen reflux vesicoureteral, litiasi renal i diabetis. Pot trencar-se i originar un abscés perinèfric.
Sin. compl.: abscés renal