Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veureadverbi de grau relatiu (GTG)
veureantecedent del relatiu (GTG)
veureautòcton relatiu (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecabal relatiu (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurecabal relatiu (ATGC)
 geografia
veurecanvi relatiu del nivell marí (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecorrelatiu | correlativa (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecreixement relatiu (DEM)
 anatomia
veuredelicte relatiu a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants (DJC)
 dret penal
veuredelicte relatiu a la defensa nacional (DJC)
 dret penal
Cerca relatiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi de grau relatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de grau que situa en una escala quantitativa una determinada propietat o situació i assenyala en quin grau s’ajusta a una quantitat que es pren com a normal o adequada.
Ex.: Li’n dones massa: no s’ho menjarà
GEIEC: 16.7b
Ant.: adverbi de grau absolut
es adverbio de grado relativo m.

antecedent del relatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Constituent de l’oració principal amb què un relatiu estableix una relació anafòrica d’identitat de significat.
Ex.: Encara recordo el dia en què ens vam conèixer
GEIEC: 24.3.1
V. t.: anàfora, subordinada de relatiu
es antecedente del relativo m.

autòcton relatiu m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
1. Element més baix d’un empilament de mantells de corriment, el qual hom no sap si realment és autòcton o si és arrossegat per damunt d’un autòcton no visible.
2. Unitat rocosa que hom empra com a referència per tal de caracteritzar el moviment relatiu amb d’altres unitats, les quals, en relació amb la primera, són al·lòctones.
es autóctono relativo
fr autochtone relatif

cabal relatiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
l/(s · km2).
Sin. compl.: cabal específic c. nom. m.

cabal relatiu c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Nombre de litres d’aigua per segon d’un corrent per cada quilòmetre quadrat de superfície del seu aiguavés.
Ex.: El Cinca, afluent del Segre, té un cabal relatiu de 65,5 litres per segon i per quilòmetre quadrat de la seva conca o aiguavés.

canvi relatiu del nivell marí m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Moviment d’ascens o de descens aparent del nivell de la mar en relació amb la superfície del continent, causat pel canvi eustàtic o pel moviment continental, o per tots dos moviments en combinació. Generalment, un canvi relatiu pot actuar a escala local, regional o global.
en relative change of sea level
es cambio relativo del nivel del mar
fr changement relatif du niveau marin

correlatiu | correlativa adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Que té correlació o indica correlació.
2. Que té o indica una relació recíproca i mútua entre dos fenòmens geològics o dues unitats estratigràfiques.
en correlative
es correlativo
fr corrélatif

creixement relatiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Expressió de la comparació de l’augment de les dimensions d’uns organismes, uns òrgans o unes parts similars.

delicte relatiu a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte relatiu als processos nuclears que posen en perill la seguretat col·lectiva.
es delito relativo a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes

delicte relatiu a la defensa nacional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix en el descobriment i la revelació d’informacions i secrets relatius a la defensa nacional.
es delito relativo a la defensa nacional