Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureabocament zero (DCA)
 residus
veureatzerola (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 miscel·lània
veureBizzozero, Giulio (DEM)
 epònims
veurecèl·lula vermella de Bizzozero (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
veureconreu zero (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecreixement de població zero (DCA)
 demografia
veurecreixement econòmic zero (DCA)
 economia
veurecreixement energètic zero (DCA)
 ecologia
 energies
veuredistància mitjana en el punt zero (QUIMFIS)
 química
veureemissió zero (DCA)
 residus
Cerca zero a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abocament zero m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Emissió zero.
Sin. pref.: emissió zero f.
en zero-discharge subst.
es vertido cero m.
fr décharge zéro f.

atzerola f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
miscel·lània
Fruit de l’atzeroler (Crataegus azarolus); és molt astringent abans de madurar. S’ha utilitzat com a antidiarreic.

Bizzozero, Giulio n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge italià, 1846-1901.
V.: cèl·lula vermella de Bizzozero f.

cèl·lula vermella de Bizzozero f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
Denominació obsoleta referida a eritròcits nucleats de la sang humana.
Sin. compl.: cèl·lula de Bizzozero

conreu zero c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de maneig del sòl que consisteix en l’establiment d’un cultiu directament sense preparació del sòl. Per exemple, se sembra un cereal el recobriment del qual és superior al 90 %; quan se sega es deixa la palla recobrint el camp, per procedir posteriorment a sembrar el cultiu següent directament sobre el rostoll sense llaurar; la llavor es pot deixar als solcs o en clots sense remoure el sòl.
Els punts forts d’aquesta tècnica són els següents: 1) afavoreix l’increment de la matèria orgànica al sòl; 2) millora l’estructura del sòl i afavoreix la formació d’una porositat comunicant; 3) millora la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua; 4) disminueix el risc d’erosió; 5) consumeix menys combustibles, energia i mà d’obra.
Com a punts febles, cal indicar els següents: 1) l’eliminació de les plantes adventícies requereix l’ús d’herbicides de tipus sistèmic, tot i que amb la pastura se’n pot disminuir l’ús; 2) l’eliminació de les plagues que habiten en les restes de collites anteriors requereix l’ús de plaguicides. L’ús d’aquests inputs la fa incompatible amb els plantejaments de l’agricultura ecològica.
Sin. compl.: conreu sense treball del sòl c. nom. m., no conreu c. nom. m., sembra directa c. nom. f.
V.: agricultura de conservació c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., conreu mínim c. nom. m., mesures de conservació de sòls i aigües c. nom. f. pl.
en zero tillage cropping, no-tillage cropping, direct drilling, direct seeding
es laboreo cero, labranza cero
fr semis direct, culture sans labour, non travail du sol
gl labranza cero
pt semeadura direta, plantio direto

creixement de població zero m.
Diccionari de les ciències ambientals
demografia
Equilibri de la població mundial proposat per alguns conservacionistes que consisteix a estabilitzar la població mitjançant la igualació de la natalitat i la mortalitat.
en zero population growth subst.
es crecimiento de población cero m.
fr croissance de population zero f.

creixement econòmic zero m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Creixement econòmic proposat pel primer informe de l’Institut de Tecnologia de Massachussets al Club de Roma, publicat el 1972, per a evitar que el creixement econòmic actual esgoti els recursos del món i per a redistribuir els recursos existents a fi d’afrontar l’escassetat i la misèria.
en zero economic growth subst.
es crecimiento económico cero m.
fr croissance économique zéro f.

creixement energètic zero m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
energies
Equilibrament del creixement del consum energètic proposat per alguns conservacionistes que consisteix a reduir aquest consum en els països desenvolupats en què és més elevat aplicant-hi criteris d’eficiència, i al mateix temps adequar-lo a la demanda energètica en els països en desenvolupament perquè assoleixin millores en el nivell de vida.
en zero energy growth subst.
es crecimiento energético cero m.
fr croissance énergétique zéro f.

distància mitjana en el punt zero c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 41
en zero-point average distance subst.

emissió zero f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Situació en què una indústria no emet cap mena de contaminació a l’exterior de les seves instal·lacions. L’emissió zero es considera l’estat ideal que s’ha d’aconseguir.
Sin. compl.: abocament zero m.
en zero-emission subst.
es emisión zero f.
fr émission zéro f.