27 de maig de 2024
TERMINOLOGIA D’ELS BASTIMENTS MENORS CATALANS DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DEL SEGLE XX
Cerca per:
Idioma:
Llengua d'origen:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
 
Introducció Obra Autor Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta de la terminologia continguda en l’obra Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX, d’Alexandre Ribó Golovart (Institut d’Estudis Catalans, 2012). Aquesta terminologia en línia és un recull de més de 1400 termes relacionats amb la nàutica en llengua catalana. A banda d’entrades estrictament terminològiques, també han estat recollits els noms d’alguns dels estudiosos de la mar més representatius segons l’autor i se n’ha extret la informació biogràfica per elaborar-ne breus ressenyes.
La terminologia catalana de l’obra Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX ha estat buidada gràcies programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Per tal d’elaborar una obra completa i autònoma, després de seleccionar els termes que calia recollir, es va donar forma de definició lexicogràfica a les descripcions fetes per l’autor. Les úniques definicions que conté aquesta terminologia en línia i que no figuren en l’obra original són les d’alguns termes amb homografia, que s’han completat amb l’ajuda del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans per tal de diferenciar els diversos homògrafs i justificar la presència de més d’una entrada amb la mateixa forma. Com que una de les premisses del programa CiT és conservar l’autoria i la identitat de l’obra, no s’ha cregut convenient afegir més definicions, però s’han classificat els termes en diverses àrees temàtiques i s’han completat les entrades amb un enllaç a la pàgina o pàgines (com a màxim, cinc remissions) en què apareixen els termes per tal que es puguin veure en el seu context. Així, sense alterar l’obra original, aquesta recull terminològic en línia proporciona la màxima informació semàntica que conté.
 
2 Aspectes metodològics de l’edició en línia
Aquesta interfície permet:
- una consulta «estàndard» de l’obra original,
- una consulta «intel·ligent» de la terminologia de l’obra,
- una consulta «intel·ligent» de l’obra a partir de la terminologia que conté.
Pel que fa a la terminologia, la informació mínima que conté cada entrada és: el terme, la categoria gramatical, l’àrea temàtica a què pertany i un enllaç a la pàgina o pàgines en què apareix. Ara bé, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara definició, equivalents, sinònims, termes relacionats, notes i, fins i tot, imatges.
 
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici amb un cercador terminològic i un apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia.
   b) Obra: apartat en el qual es pot consultar l’obra original en format PDF.
   c) Autor: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica de l’autor.
   d) Àrees temàtiques: apartat en el qual s’inclou una llista de les àrees temàtiques a què pertanyen els temes de l’obra.
   e) Figures i taules: apartat en el qual es poden veure totes les figures i fotografies de l’obra en paper. A més, també hi ha les dues taules més significatives de l’obra en paper i una tercera taula que és la unió de tres de les taules que hi apareixen separades —a causa de les característiques de la monografia— per tal d’oferir una visió més global i més adequada a l’obra present.
   f) Abreviacions: apartat en el qual s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en la terminologia d’aquesta obra.
   g) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal de l’edició digital.
   h) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web en un document descarregable. En aquesta guia d’ús s’explica com utilitzar els paràmetres de cerca amb exemples pràctics. A més, també hi ha una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).