DICCIONARI ENCICLOPÈDIC DE MEDICINA
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Àrees temàtiques Abreviacions Taules i imatges Edició en línia Ajuda
1 de 7.451 (74.504 registres)
veure(Z)
 QUÍMICA
veure1,1,2,2-tetracloroetà
 ANESTESIOLOGIA, DOLOR, PAL·LIATIVES, RESSUSCITACIÓ
 FARMACOLOGIA
 TOXICOLOGIA
veure1,2,3-tribromopropà
 FARMACOLOGIA
 MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA
veure1,6-difosfat de fructosa
 BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
veure17-cetosteroides
 BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
veure1-fosfat de glucosa
 QUÍMICA
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina
 QUÍMICA
veure2,4,6-trinitrotoluè
 ALTRES DISCIPLINES MÈDIQUES/SANITÀRIES
 QUÍMICA
veure25-hidroxitaquisterol
 BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
 QUÍMICA
veure2-aminopiridina
 FARMACOLOGIA
 IMMUNOLOGIA
 

 
(Z)
QUÍMICA
En nomenclatura química, signe emprat en els alquens per a referir-se a l’isòmer que té els grups de pes molecular més alt disposats en un mateix costat de la molècula. No sempre equival al prefix cis-.
NotaLa denominació (Z) prové de l’alemany zusammen ’junts’.
1,1,2,2-tetracloroetà m.
ANESTESIOLOGIA, DOLOR, PAL·LIATIVES, RESSUSCITACIÓ
FARMACOLOGIA
TOXICOLOGIA
Líquid d’olor clorofòrmica, de fórmula Cl2CHCHCl2, dotat d’acció narcòtica, però no emprat per la seva elevada toxicitat.
1,2,3-tribromopropà m.
FARMACOLOGIA
MICROBIOLOGIA I PATOLOGIA INFECCIOSA
De fórmula BrCH2CHBrCH2Br, és emprat com a nematicida.
Sin. compl.: tribromohidrina
1,6-difosfat de fructosa f.
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Intermediari fonamental de la glicòlisi cel·lular.
Sin. compl.: èster de Harden-Young, fructosa-1,6-difosfat
17-cetosteroides m. pl.
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
Cetosteroides andrògens de 19 àtoms de carboni que tenen un grup carbonil en posició 17. Són formats a l’escorça suprarenal a partir del cortisol i en el testicle a partir de la testosterona. Ultra llur funció andrògena, intervenen en el metabolisme dels pròtids, del clor, del sodi i del potassi. Són eliminats per l’orina en quantitats que oscil·len entre 13 i 18 mg diaris en l’home i entre 7 i 10 mg en la dona. La valoració dels 17-cetosteroides urinaris permet d’estudiar les funcions testicular, corticosuprarenal i hipofítica.
1-fosfat de glucosa f.
QUÍMICA
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. És l’immediat precursor del midó, en els vegetals, i del glicogen, en els animals, i, en la hidròlisi d’aquestes substàncies, el primer compost que en resulta.
Sin. compl.: èster de Cori, glucosa-1-fosfat
2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f. sigla TCDD
QUÍMICA
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.
2,4,6-trinitrotoluè m. sigla TNT
ALTRES DISCIPLINES MÈDIQUES/SANITÀRIES
QUÍMICA
Derivat trinitrat del toluè, altament explosiu, de fórmula C7H5N3O6. Entre els obrers que intervenen en la seva fabricació pot provocar alteracions hemàtiques, i també irritacions cutànies i digestives.
Sin. compl.: trilita
25-hidroxitaquisterol m.
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
QUÍMICA
Metabòlit actiu del dihidroxitaquisterol.
2-aminopiridina f.
FARMACOLOGIA
IMMUNOLOGIA
Intermediari en la preparació de productes farmacèutics, especialment antihistamínics, preparat a partir de la piridina.
vuelve arriba