13 de juliol de 2024
DICCIONARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autories Arbre de camp Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
Presentació
 
De tots els recursos naturals que posseïm en aquest planeta, el sòl és el que els enllaça i permet l’existència de tots els altres, entre els quals aquells que són vitals per a la Terra: aigua, aire, vegetació i ecosistemes. Per aquest motiu, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement del sòl, és tan important poder disposar d’un diccionari especialitzat que contingui una descripció lingüística científicament precisa de tots dels termes utilitzats; d’aquí el gran valor d’aquest Diccionari multilingüe de la ciència del sòl (DiccMCS).
 
El DiccMCS té una rellevància transcendental, perquè no es tracta només del resultat d’una tasca de recopilació sinó d’una anàlisi aprofundida. El DiccMCS és un diccionari terminològic en línia obert amb una llicència Creative commons, que es posa a disposició dels estudiants i de la comunitat científica de manera desinteressada a tot el món. És una obra que permet compartir entre nacions de dos continents i amb llengües diferents una informació tan valuosa com aquesta. Una obra que, a més, ofereix un reconeixement tàcit de l’existència d’un coneixement i un maneig sostenible prehispànic del recurs sòl.
Per tots aquests motius, la Societat Llatinoamericana de la Ciència del Sòl (SLCS) agraeix al doctor Jaume Porta Casanellas aquest gran esforç com a director i coautor del DiccMCS, en haver emprès aquest projecte i haver sabut integrar, d’una banda, el treball de persones de més de seixanta institucions, que participen com a coautors, com a assessors d’especialitat o com a coordinadors de les diferents llengües; i, de l’altra, la coordinació de la revisió lingüística i els treballs de disseny i desenvolupament de la interfície i de totes les institucions que fan possible el DiccMCS.

Tot aquest treball de recerca permetrà a la comunitat edafològica i a les persones interessades pel sòl enriquir-se, compartir i aprofundir en conceptes, cultura i història.

Dra. Laura Bertha Reyes
Secretària general de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (2005 – 2019)
Presidenta de la International Union of Soil Sciences (desde el 2019)
 
Pròleg
 

El Diccionari multilingüe de la ciència del sòl, en forma abreujada DiccMCS, dirigit per Jaume Porta, catedràtic emèrit de la Universitat de Lleida, membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i de la Societat Espanyola de Ciència del Sòl (SECS), és un d’aquells projectes que en terminologia es descriuen com a projectes sistemàtics, és a dir, aquells recursos que no pretenen cobrir una part dels termes d’un domini, sinó la totalitat del domini. Es tracta de projectes molt complexos que reclamen condicions particulars per poder-los dur a terme de manera satisfactòria.

 
Una d’aquestes condicions inevitable és que l’encapçalin especialistes en la matèria. I això per una raó molt simple: perquè només un especialista té en la ment el mapa de conceptes de la disciplina, perquè només un especialista es capaç de garantir si totes les branques d’un saber estan incloses en l’estructura conceptual que serà la guia que ordenarà no només la constitució del corpus de buidatge, sinó també la selecció i ubicació dels termes en la seva posició estructural correcta.
 
La terminologia com a matèria aplicada es projecta prototípicament en l’elaboració de diccionaris especialitzats. L’elaboració d’una terminologia, a diferència del procés d’elaboració de diccionaris generals, requereix unes competències bastant específiques que fan que no qualsevol pugui fer tot sol el diccionari d’una matèria. Usualment es diu que qui fa un projecte terminològic ha de reunir tres tipus de competències: competència en la disciplina, competència en la llengua o les llengües de treball i competència en la metodologia del treball terminològic. No sol ser habitual que aquestes tres competències les reuneixi una sola persona, fora d’excepcions molt notables. El més habitual és que, per dur a terme el treball, es creï un equip pluridisciplinari que reuneixi especialistes de l’àmbit tècnic o científic, especialistes en les llengües de treball i terminòlegs. Els primers dominen la matèria, els segons vetllem per la representació lingüística dels termes i els darrers per la canonicitat del procés de treball.  En altres ocasions els especialistes controlen la part conceptual de la matèria, i els terminòlegs, les llengües i la metodologia. Del que es tracta però és que hi hagi control sobre totes les facetes dels termes.
 
El DiccMCS és un gran projecte que ha reunit les tres competències sota la direcció i realització dels experts en ciències del sòl, que alhora cobreixen la representativitat de les quatre llengües de base: castellà, català, gallec i portuguès, i de les complementàries en forma d’equivalents: el francès i l’anglès, i en alguns casos, encara que no sistemàticament, el basc. La part metodològica, sobretot la representació de la informació en format terminològic, l’han cobert els especialistes en terminologia de la Secció Filològica. El resultat que teniu a les mans, un diccionari obert i en permanent actualització, s’ofereix en forma de base de dades oberta i és el producte d’una llarga cooperació de molts especialistes i organismes, però sobretot de la profunda i lloable tenacitat del seu director, que mai no ha dubtat, i de dificultats n’ha tingut de molts tipus, que l’obra arribaria a port.
 
M. Teresa Cabré

Presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans

Barcelona, gener 2022

 

Plantejament

Un projecte internacional

El Diccionari multilingüe de la ciència del sòl (DiccMCS) (inicialment Glossari multilingüe de la ciència del sòl) és un projecte internacional iniciativa de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que compta amb la participació d’altres societats i entitats: la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo; el TERMCAT, Centre de Terminologia; la Real Academia Galega (RAG); i diverses universitats i centres de recerca.

Enfocament

El DiccMCS s’ha plantejat com un diccionari terminològic especialitzat original, sincrònic, en línia, amb una llicència d’accés obert (Creative Commons CC BY NC), amb entrades en català i espanyol, amb equivalències en anglès, català, francès, gallec i portuguès en tots els casos i, ocasionalment, en basc. Des del punt de vista de l’accés, en les dues versions lingüístiques: català i espanyol es presenten com a diccionaris independents.

El DiccMCS és el resultat de la feina conjunta i desinteressada d’especialistes dels diferents àmbits de les ciències del sòl, majoritàriament membres de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl, l’Institut d’Estudis Catalans i la Institució Catalana d’Estudis Agraris. En cada àmbit s’indiquen les autories corresponents. Ha estat elaborat sota la direcció del doctor Jaume Porta, professor emèrit de la Universitat de Lleida, membre de la SECS i de l’IEC.

El projecte DiccMCS ha disposat del patrocini econòmic de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.
 
Antecedents
 
El DiccMCS té com a antecedent el Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl (edició en línia del 2010), els autors del qual són Jaume Porta i Rosa M. Poch, que va ser elaborat en el marc del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Al seu torn, el Vocabulari tenia com a antecedent l’obra publicada per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989 titulada Lèxic de la ciència del sòl, els autors del qual són Jaume Porta, Montserrat Ferret, Narcís Teixidor i Rosa M. Poch.
 
Agraïments

Dr. Joaquim Aguiló, president de la Secció de Ciències i Tecnologia, IEC

Dr. Salvador Alegret, Universitat Autònoma de Barcelona, IEC

Dr. Ramon Bartrons, secretari científic de l’IEC

Sr. Jordi Bover, director del TERMCAT

Dra. Alicia Casals, presidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia, IEC

Dra. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica, IEC

Dr. Jorge Mataix, president de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo

Dr. Joan Martí, president de la Secció Filològica, IEC

Sr. Xavier Piqué, servei d’audiovisuals, Universitat de Lleida

Dra. Laura Bertha Reyes, presidenta de la International Union of Soil Science

Dr. Joandomènech Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans

Sr. Francesc Salvador, cap del Servei d’Informàtica, IEC

Dr. David Serrat, secretari científic de l’IEC

Dr. Ramon Sistachs, delegat de l’IEC a Lleida

Dr. Joan Antoni Solans, presidente de la Secció de Ciències i Tecnologia, IEC


Metodologia de treball
 
Els treballs precedents suara esmentats han permès disposar d’una base de dades terminològica de partença, que s’ha anat ampliant quan s’ha considerat necessari a mesura que avançava l’elaboració. El registre general d’entrades s’ha establert utilitzant el mètode composicional amb un criteri ampli, a fi de tenir en compte les possibles variants lingüístiques. La versió catalana del diccionari s’ha adequat a la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans (2017).
 
Les entrades s’han ordenat en les branques (àmbits) de l’arbre de les ciències del sòl, definides després d’una consulta als membres de la Societat Espanyola de la Ciència del Sòl. Els continguts s’han establert a partir de fonts primàries (criteris de les autories, manuals, tesis doctorals i revistes científiques) i fonts secundàries (glossaris i diccionaris especialitzats), per la qual cosa el DiccMCS és una obra original amb autories conegudes.

La redacció dels continguts s’ha iniciat amb l’elaboració d’una definició preliminar de cadascuna de les entrades, amb les equivalències lingüístiques corresponents. Els continguts a revisar s’han anat remetent a les autories en paquets de vuit entrades (o octets) en cada enviament. Aquest sistema de revisions successives en sèrie, per un mínim de tres persones, ha permès anar incorporant les millores suggerides per cada autoria, fins a arribar a la versió final de cada entrada.

Els continguts s’han redactat buscant la màxima objectivitat, prescindint dels diversos posicionaments però intentant donar als lectors elements per a entendre’ls sense dificultats. Per exemple, els termes anglesos Soil Science i Pedology (part de Soil Science) corresponen a l’entrada Edafologia, terme introduït per Emili Huguet de Villar, la qual cosa s’explica per a aclarir-ne les diferències.

 
S’ha procurat oferir una visió àmplia de la realitat, sense caure en subjectivitats ni en el condicionament dels prejudicis o dels criteris de les autories. Aquest és el cas, per exemple, de les entrades de diferents classes d’agricultures, latifundi o termes relacionats amb el medi i els recursos naturals, àmbits en què hi ha sensibilitats molt distanciades. Segurament, no sempre s’ha aconseguit arribar a un tractament totalment objectiu; però la metodologia de treball, que ha comportat revisions successives per diferents autories, ha contribuït a disminuir la incidència de posicionaments personals en el DiccMCS.
 
El DiccMCS inclou lemes referents a producció agrària, gestió del territori, preservació ambiental, àmbit rural i tipus d’agricultures, entre altres, relacionats amb el sòl.
 
La versió en català ha estat coordinada per la doctora Rosa M. Poch, catedràtica de la Universitat de Lleida, i membre de la SECS i de l’IEC i el doctor Jaume Porta, professor emèrit de la Universitat de Lleida, i membre de la SECS i de IEC.
 
Les equivalències en gallec han estat coordinades pel doctor Eduardo García-Rodeja, catedràtic de la Universitat de Santiago de Compostel·la i membre de la SECS.
 
Les equivalències en portuguès han estat coordinades pel doctor Gonçalo Signorelli de Farias, expresident de la Sociedade Brasileira da Ciência do Solo.
 
Com es pot consultar el DiccMCS
 
1. Organització general
1.1. El DiccMCS està organitzat en articles, cadascun dels quals es compon de: entrada, (monolèxica o plurilèxica); àmbit o àmbits a què pertany; contingut en la llengua del diccionari; equivalències en espanyol, francès, gallec, anglès, portuguès i, ocasionalment, en basc. Les entrades es troben ordenades alfabèticament, per bé que, en el món digital i amb accés al web, no deixa de ser secundari. Les formes homògrafes van seguides d’un superíndex numèric que les diferencia.
1.2. Els continguts s’estructuren en una definició terminològica i les equivalències.
2. Accés
La consulta al web permet buscar paraules, fragments de paraules o partícules que coincideixin, comencin, que continguin o que acabin d’una manera determinada; així s’obté informació del contingut i dels registres en els quals figura la informació.
3. Remissions
A cada entrada es poden trobar remissions a altres articles del DiccMCS i a la bibliografia que ha servit de base per a redactar-ne el contingut. A ambdues remissions s’hi pot accedir mitjançant un enllaç.
4. Majúscules i minúscules
Pel que fa a l’ús de majúscules i minúscules, s’utilitzen els criteris generals, excepte en els noms científics d’organismes (plantes i animals) i de sòls. En aquests casos, se segueix la preceptiva de l’especialitat. Per exemple: en el contingut «alguns txernozems (ús comú del terme, minúscula) de l’estepa russa presenten una bioturbació molt intensa; es tracta de Vermic Chernozem (ús científic del terme, majúscula) en la classificació WRB, que es corresponen amb Vermudoll (ús científic del terme, majúscula) a Soil Taxonomy».
5. Informacions morfològiques i sintàctiques
Les entrades, en general, s’escriuen en singular, excepte en casos com fertilitzants nitrogenats. En totes les entrades s’indica la categoria gramatical i, en algunes, informacions morfològiques (gènere i nombre).
6. Llista d’abreviacions i acrònims
El DiccMCS inclou una llista amb les abreviatures i els acrònims d’ús més generalitzat.
 
Estructura del web
 
El lloc web conté les pàgines següents:
 
   a) Introducció: pàgina d’inici i presentació del Diccionari multilingüe de la ciència del sòl (DiccMCS) editat en línia.
   b) Autories: apartat en el qual es relacionen les persones que han participat en la elaboració de DiccMCS referides a cada àmbit.
   c) Arbre de la ciència: apartat en el qual s’inclouen totes les àrees d’especialitat de les Ciències del sòl incloses en el DiccMCS.
   d) Abreviacions: espai en el qual s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Bibliografia: apartat que permet consultar les publicacions més significatives utilitzades en l’elaboració del DiccMCS, a les quals, en la majoria dels casos, s’hi pot accedir directament des del mateix terme mitjançant un enllaç.
   f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les institucions, els autors i les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició en línia.
   g) Ajuda: espai en el qual s’exposen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat s’hi pot trobar una breu explicació dels camps de recerca i de com es poden fer les cerques. A més, en aquest apartat s’hi indica l’adreça de correu on enviar suggeriments: jaume.porta@udl.cat.