29 de maig de 2023
DICCIONARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autories Arbre de camp Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Edició en línia
DIRECCIÓ CIENTÍFICA
 
JAUME PORTA
Universitat de Lleida
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo
 
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Col·laboradores
MIREIA TRIAS I FREIXA
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
JOSEP M. MESTRES I SERRA
Servei de Correcció Lingüística (IEC)
 
AMOR MONTANÉ MARCH
LAIA VIDAL SANABÉS
Guaita terminològica i ExtractCiT: Extracció de terminologia de corpus original en anglès i en català
Secció Filològica (IEC)
 
Desenvolupament informàtic
SANTIAGO MUXACH I RIUBROGENT
Servei de Recursos Digitals (IEC)
 
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
Autors
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.36.1
 
L’edició en línia del Diccionari multilingüe de la ciència del sòl ha sigut possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.
 
© Jaume Porta
© Sociedad Española de la Ciencia del Suelo
© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia.
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l’edició: setembre de 2014
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per la SECS i l’IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.