Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureager optimo iure privatus (DJC)
 dret romà
veureàrea òptima de decisió (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecabal òptim (AQQ)
 química
veuredesviació de l’òptim percentual (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veuredistribució òptima (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veuredosi òptima (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureescala òptima d’un mapa de sòls (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurefertilització basada en la ratio òptima de cations (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurefertilització òptima (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurefertilització per assolir la ratio òptima de cations (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca òptim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ager optimo iure privatus [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Parcel·les amb el domini total.

àrea òptima de decisió c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície que resulta idònia per a assignar de forma diferenciada un determinat ús al territori, ja sia des d’un punt de vist econòmic (relació superfície/maquinària), per a la planificació territorial, per a la construcció d’un habitatge en sòl agrari o per a altres usos.
V. t.: àrea de maneig c. nom. f., àrea mínima de decisió c. nom. f., unitat de sòls sistematitzada c. nom. f.
en optimal area of decision
es área óptima de decisión
fr surface optimale de décision
gl área óptima de decisión

cabal òptim c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en optimum flow rate subst.

desviació de l’òptim percentual c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: DOP
fertilitat química del sòl
En la interpretació de les anàlisis de material vegetal, mètode que consisteix a comparar la fracció màssica d’un nutrient en un teixit o òrgan amb un valor de referència òptim nutricional, que és la fracció màssica amb la qual el nutrient es presenta en aquest teixit o òrgan quan el cultiu manifesta el seu màxim rendiment potencial.
S’expressa de forma percentual mitjançant l’índex DOP, el qual es calcula per a un nutrient i amb l’expressió següent:
DOPi = 100 (wi / wi, ref – 1)
wi és la fracció màssica del nutrient; wi, ref és la fracció màssica de referència òptima nutricional; ambdues es refereixen a pes sec.
L’índex DOP està acotat entre –100 i infinit (∞): el valor 0 correspon a una situació nutricional òptima, mentre que els valors negatius indiquen una deficiència i els positius, un excés.
La suma dels valors absoluts de l’índex DOP per als diferents nutrients (Σ DOPi) representa el grau d’equilibri nutricional total de la planta. Aquest mètode considera igual de perjudicials les deficiències i els excessos nutricionals i, a més, no té en compte la variabilitat de l’estequiometria del material vegetal ni les interrelacions entre nutrients.
V.: sistema integrat de diagnòstic i recomanació c. nom. m.
en deviation from optimum percentage, DOP
es desviación del óptimo porcentual, DOP
fr écart par rapport au pourcentage optimal, DOP
gl desviación do óptimo porcentual, DOP
pt desvio do ótimo percentual, DOP

distribució òptima c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament

dosi òptima f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Dosi que obté els millors resultats amb la menor proporció d’efectes indesitjables.

escala òptima d’un mapa de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Escala d’un mapa que permet representar de forma llegible la informació de sòls per tal que l’anàlisi d’aquesta informació resulti òptima. S’estima que la menor superfície representable i observable en un mapa (delineació base) és un quadrat de 5 mm de costat, una circumferència de 4 mm de diàmetre i una forma allargada de 2,5 mm d’ample (p. ex., terres al·luvials d’algunes zones baixes). Per definir cadascuna de les superfícies elementals que s’han de cartografiar es requereix, almenys, la descripció d’un perfil (cala o sondeig), per la qual cosa en una cartografia que assumeixi aquest criteri, si la delineació base és un quadrat, es requerirà una observació per cada 0,25 cm2 de superfície del mapa.
V. t.: delineació base c. nom. f., densitat d’observacions c. nom. f.
en optimal scale
es escala óptima de un mapa de suelos
fr échelle optimale
gl escala óptima dun mapa de solos

fertilització basada en la ratio òptima de cations c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: RSCB
fertilitat química del sòl
Modalitat d’assessorament en fertilització que es basa en el supòsit que en un sòl ideal ha d’existir una relació específica (equlibri) entre els cations intercanviables, Ca2+, Mg2+ i K+, i la relació de saturació de cations bàsics (RSCB). Aquest plantejament va ser proposat per F. E. Bear i col·laboradors (1945) per als sòls de New Jersey.
L’objectiu de la fertilització és proveir al sòl una quantitat de nutrients (Ca, Mg i K) que permeti ajustar la RSCB, de manera que la probabilitat d’obtenir un rendiment objectiu o un òptim econòmic sigui alta.
Henry D. Foth i Boyd G. Ellis proposen uns valors òptims per a la RSCB: entre un 65 i un 85 % per al Ca2+; entre un 6 i un 12 % per al Mg2+; entre un 2 i un 5 % per al K+. El valor de la relació de saturació entre el Ca2+ i el Mg2+ ha de ser de 6,5; entre el Ca2+ i el K+ de 13 i entre el Mg2+ i el K+ de 2. S’ha proposat altres valors per a les RSCB, sense que per això es vegi afectat el rendiment.
Avantatges: 1) no requereix un calibratge amb experiments de camp, fet que suposa un estalvi de temps i econòmic importants; 2) pot ser útil en alguns sòls com, per exemple, els desenvolupats a partir de roques serpentinícoles, en els quals acostuma a haver-hi un excés de magnesi i es presenten desequilibris importants entre cations intercanviables.
Inconvenients: 1) tendeix a induir a una sobrefertilització, amb un augment dels costos de producció; 2) no serveix per a sòls sorrencs, pel seu baix contingut en cations bàsics intercanviables; 3) en sòls calcaris, la relació entre el Ca2+ i el K+ és molt alta, el que porta a recomanacions massa altes per al potassi; 4) en alguns casos, no hi ha correlació entre les relacions entre cations i els rendiments dels cultius; 5) en altres casos, no hi ha correlació entre les relacions entre cations al sòl i els continguts en fulles; 6) les proporcions òptimes proposades varien molt d’uns autors a uns altres.
V.: fertilització f., sistemes de recomanació de fertilització c. nom. f. pl.
en fertilization based on relation saturation cations balance
es fertilización basada en la ratio óptima de cationes
fr fertilisation basée sur le rapport optimal de cations
gl fertilización baseada na saturación óptima de catións
pt adubação baseado em saturação ótima de cátions

fertilització òptima c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Aplicació de nutrients al sòl perquè la probabilitat d’obtenir el màxim benefici net o la producció màxima rendible sigui alta, tant des d’un punt de vista del rendiment del cultiu, com de la qualitat dels productes i els efectes mediambientals.
La quantitat òptima de material fertilitzant a aplicar dependrà del cultiu, del rendiment-objectiu, del nivell de fertilitat del sòl i de les condicions de mercat (preu del fertilitzant i de les collites), de manera que variarà d’una explotació a una altra.
V.: economia de la fertilització c. nom. f., enfocaments de la fertilització c. nom. m. pl.
en [GB] optimal fertilisation, optimum fertilisation
en [US] optimal fertilization, optimum fertilization
es fertilización óptima
fr fumure optimale
gl fertilización óptima
pt adubação ótima, fertilização ótima

fertilització per assolir la ratio òptima de cations c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Aplicació de nutrients catiònics (Ca2+, Mg2+, K+) per ajustar les relacions de cations intercanviables a la rizosfera. S’ha comprovat que les recomanacions basades en les relacions de cations tendeixen a originar una sobrefertilització i un augment dels costos de producció.
V.: fertilització f.
en optimum cation saturation ratio, basic cation saturation ratio
es fertilización para alcanzar la ratio óptima de cationes
fr approche du ratio optimal de saturation des cations
gl fertilización para acadar a proporción óptima de catións
pt adubação para alcançar a taxa ótima de cátions, fertilização para alcançar a taxa ótima de cátions