Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureanèmia megaloblàstica per dèficit d’àcid fòlic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia per dèficit de piruvatcinasa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veuredèficit (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
veuredèficit (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredèficit (FONECO)
 economia
veuredèficit (ATGC)
 geografia
veuredèficit (DCA)
 economia
veuredèficit aquós (ATGC)
 geografia
veuredèficit comercial (FONECO)
 economia
veuredèficit d’escolament (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
Cerca dèficit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anèmia megaloblàstica per dèficit d’àcid fòlic f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia megaloblàstica secundària a un dèficit de folats, produït per deficiència nutricional (malnutrició, alcoholisme, dieta pobra en vegetals), malabsorció intestinal (malaltia celíaca, esprue tropical, malaltia inflamatòria intestinal, limfoma intestinal, reseccions intestinals extenses), augment de les necessitats d’àcid fòlic (embaràs, alletament, hipertiroïdisme, anèmies hemolítiques cròniques, neoplàsies de creixement molt ràpid, dermatitis exfoliatives), pèrdues excessives d’àcid fòlic (diàlisi, insuficiència cardíaca) i causes farmacològiques (antifòlics: metotrexat, pentamidina, pirimetamina, triamterè, trimetoprim; anticonvulsius: difenilhidantoïna, fenobarbital, primidona; anticonceptius orals). La simptomatologia clínica és semblant a la de l’anèmia perniciosa, bé que sense les alteracions neurològiques.
Sin. compl.: anèmia megaloblàstica per dèficit de folats

anèmia per dèficit de piruvatcinasa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia hemolítica congènita del tipus de les enzimopaties eritrocítiques deguda al dèficit de l’enzim que cataliza la transformació del fosfoenolpiruvat en piruvat (tercera etapa de la glicòlisi) amb transferència del grup fosfat a l’àcid adenosinadifosfòric per tal de formar àcid adenosinatrifosfòric, de manera que disminueix la capacitat energètica de l’eritròcit. L’herència és autosòmica recessiva amb una considerable variabilitat de les mutacions observades. Les manifestacions clíniques són molt variables i oscil·len des d’una anèmia lleugera o moderada fins a una síndrome hemolítica crònica accentuada i d’inici neonatal. L’anèmia és ordinàriament macrocítica, gairebé sempre amb reticulocitosi intensa i amb alteracions morfològiques de les hematies poc específiques, llevat de la presència d’alguns equinòcits.
V.: eritroenzimopatia f.

dèficit m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

dèficit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Quantitat que indica el valor en què una xifra, una taxa, un percentatge, etc., és més petit que un altre d’homogeni, considerat normal. També, el fet en si de la diferència. Pot ésser degut a una deficiència congènita o a una de motivada per una causa morbosa adquirida. Pot ésser d’un determinat tipus de cèl·lules, hormònic, enzímic, vitamínic, d’un principi immediat (proteïnes, per exemple, o una de llurs fraccions), d’un element químic o d’ions (oxigen, ferro, clor, sodi, potassi, carbonat, etc.), calòric, intel·lectual, etc.

dèficit m.
Fonaments d’economia
economia
V.: dèficit comercial c. nom. m., dèficit pressupostari c. nom. m., dèficit públic c. nom. m.
en deficit subst.

dèficit m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
En la balança comercial d’un país, diferència, en menys, de les exportacions respecte a les importacions.

dèficit m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Situació d’una societat en què les despeses superen els ingressos.
en deficit subst.
es déficit m.
fr déficit m.

dèficit aquós c. nom. m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Diferència negativa entre el volum de les aigües pluvials i el volum de l’evaporació.

dèficit comercial c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Diferència negativa entre el valor dels béns exportats i el valor dels béns importats.
en trade deficit subst.

dèficit d’escolament c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió