Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurecon de dejecció (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurecon de dejecció (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurecon de dejecció (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecon de dejecció (ATGC)
 geografia
veurecon de dejecció (DCA)
 geografia
veurecon de dejecció (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredejecció (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredejecció (DEM)
 conceptes generals i de suport
 gastroenterologia
veuredejecció1 (DCA)
 geologia
veuredejecció (ATGC)
 geografia
Cerca dejecció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

con de dejecció c. nom. m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

con de dejecció m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
1. Con al·luvial de pendent fort construït per un torrent.
2. Cos sedimentari al·luvial constituït per arrossegalls procedents d’un curs torrencial, riera o barranc intermitent, que se situa a la part baixa del canal de desguàs del torrent, on hi ha un canvi de pendent còncau i les aigües perden competència; adquireix la forma d’un ventall més o menys obert, o d’un segment de con, amb l’àpex a l’eixida del torrent i amb un o diversos canals divergents, actius o abandonats; aquest dipòsit detrític és format per colades fangoses (debris flows), enderrocs duts per corrents poc viscosos (water laid deposits) i corrents laminars (sheet floods); el conjunt sedimentari i morfològic presenta variacions segons el clima, la natura dels sediments (grava o sorra) i la morfologia de l’àrea de dipòsit; generalment presenta una distribució granulomètrica decreixent de l’àpex a la base.
Sin. compl.: con al·luvial m., ventall al·luvial m.
en alluvial cone, alluvial fan
es cono de deyección
fr cône de déjection

con de dejecció c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en alluvial cone subst., alluvial fan subst.
es cono de deyección c. nom. m.
fr cône de déjection c. nom. m.

con de dejecció c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Massa de forma més o menys cònica, composta de materials detrítics que dipositen els corrents de muntanya en desembocar a una vall, a un riu, a un llac o al mar.
Ex.: Pel seu origen, el delta de l’Ebre és un con de dejecció que emplenà un estuari que, en el Quaternari, arribava fins a Xerta (Baix Ebre).
Sin.: ventall fluvial c. nom. m.

con de dejecció m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Cos sedimentari al·luvial, semblant a un con o un ventall, que forma un torrent quan arriba a la vall principal o acaba el seu curs.
en alluvial cone subst., alluvial fan subst.
es cono de deyección m.
fr cône de déjection m.

con de dejecció c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Ventall al·luvial.
Sin. pref.: ventall al·luvial c. nom. m.
en alluvial fan, alluvial cone
es cono de deyección
fr cône de déjection

dejecció f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Acumulació de material detrític evacuat per efecte de l’erosió.
2. Conjunt de materials rocallosos acumulats per l’acció de processos externs a la superfície terrestre (corrents fluvials, vents, glaceres, etc.), o per processos interns, com els productes de l’activitat volcànica.
en dejection
es deyección
fr déjection

dejecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
gastroenterologia
Evacuació de les matèries fecals i, també, el conjunt de matèries fecals evacuades.
Sin. compl.: ejecció
de Ausstoss
en ejection
es eyección
fr éjection
it eiezione

dejecció1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Conjunt de materials rocallosos acumulats per l’acció dels fenòmens externs de la Terra (com els corrents fluvials i els vents) o pels interns (com els productes volcànics).
en dejection subst.
es deyección f.
fr déjection f.

dejecció f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Acumulació de matèria per l’acció de la geodinàmica externa, com ara els corrents fluvials o els vents, o per la dinàmica interna, com ara l’acumulació de productes aportats per les erupcions volcàniques.