Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 107 (1.065 registres)
veureabductor del dit petit del peu (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureacantosi nigricans benigna associada amb síndromes hereditàries (DEM)
 dermatologia
 genètica
 malalties i síndromes
veureàcid ditiocloralsalicílic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 química
veureacidita (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureaciditat (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureaciditat (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaciditat (AQQ)
 química
veureaciditat (NOV)
 enginyeria
veureacreditació1 (DJC)
 dret
veureacreditació (DCA)
 dret
Cerca dit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abductor del dit petit del peu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, tuberositat externa del calcani; inserció, falange proximal del dit petit del peu; innervació, plantar extern; acció, abducció i flexió del dit petit del peu.
Vegeu Taula dels músculs.

acantosi nigricans benigna associada amb síndromes hereditàries f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
genètica
malalties i síndromes
Acantosi nigricans benigna que acompanya determinades síndromes hereditàries autosòmiques recessives: lipodistròfia progressiva congènita, síndrome de Bloom, disostosi craniofacial de Crouzon, síndrome de Lawrence, síndrome de Miescher, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Rabson-Mendelhall i síndrome de Rud.

àcid ditiocloralsalicílic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
química
Àcid de fórmula S2O6HClOHCOOH, que havia estat emprat com a antisèptic.

acidita f. rar
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Roca ígnia que té una proporció elevada de SiO2, en general més d’un 65 %, i quars lliure si és holocristal·lina.

aciditat f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Caràcter químic de les roques riques en sílice, amb una proporció superior al 66 % de SiO2.
en acidity
es acidez
fr acidité

aciditat f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. pref.: acidesa f.
en acidity subst.
es acidez f.
fr acidité f.

aciditat f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
En aigües naturals, quantitat d’àcid carbònic i d’altres àcids dissolts que reaccionen amb una base forta quan el pH de la mostra es porta fins a 8,3. S’expressa en mmol de OH necessaris per a elevar el pH d’1 L d’aigua fins a un valor de 8,3.
Sin. compl.: acidesa2 f.
V. t.: alcalinitat f.
en acidity subst.

aciditat f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 63 de la tercera sèrie.

acreditació1 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’acreditar.
es acreditación

acreditació f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Reconeixement formal de la competència tècnica d’una entitat per a certificar, inspeccionar o auditar la qualitat, d’un laboratori d’assaig o d’un laboratori de calibració industrial.
V. t.: verificador ambiental | verificadora ambiental m.
en accreditation subst.
es acreditación f.
fr accréditation f.