Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (194 registres)
veurea escala (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureautosimilitud escalar (LMC)
 construcció
veurecanvi d’escala (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredescalaminització (GLOSCOR)
veuredestral d’escalabornar (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
 esclops
veurediagnosi de l’erosió hídrica a escala de conca (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurediagnosi de l’erosió hídrica a escala regional (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurediscordança escalant (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 tectònica: geologia estructural
veuredispositiu de descalaminització (GLOSCOR)
veuredispositiu de descalaminització per bufament (GLOSCOR)
Cerca escala a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a escala loc. adv.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Representació cartogràfica que manté les proporcions de les delineacions o de l’entorn representat quan el mapa es redueix o s’amplia.
V. t.: delineació f., escala gràfica c. nom. f.
en scaled
es a escala
fr à échelle
gl a escala

autosimilitud escalar f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: homotècia interna f.
de Eigenstabilität
en scaling self-similarity
es autosimilitud escalar
fr homothétie interne

canvi d’escala c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Modificació d’un mapa o d’un pla ampliant o reduint l’escala per mitjans gràfics, mecànics, òptics, fotogràfics o informàtics.
Els mapes detallats de sòls (denominació preferible a mapes d’escala gran) mostren una informació més precisa que els mapes generalitzats (denominació preferible a mapes d’escala petita); ara bé, cal tenir en compte que una simple ampliació (per zoom) d’un mapa elaborat a petita escala (amb una densitat d’observacions baixa) no dona lloc a un mapa de sòls detallat o semidetallat. Això és així perquè, amb l’operació geomètrica de canvi d’escala i ampliació del mapa, no s’augmenta paral·lelament la densitat d’observacions, ni el nombre de delineacions o d’unitats cartogràfiques: simplement es millora la llegibilitat del mapa.
V. t.: escala gràfica c. nom. f., escala f., generalització f., mapa de sòls detallat c. nom. m., mapa de sòls generalitzat c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m.
en scale convertion
es cambio de escala
fr changement d’échelle
gl cambio de escala

descalaminització f.
Glossari de corrosió
de Entzundern n.
en descaling subst.
es descascarillamiento m.
fr décalaminage m.

destral d’escalabornar c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
esclops

diagnosi de l’erosió hídrica a escala de conca c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Determinació de la importància dels efectes i les causes de l’erosió hídrica en una conca hidrogràfica.
Constitueix un diagnòstic complex per l’heterogeneïtat espacial que caracteritza una conca (canvis en la topografia, el sòl, els tipus d’ús de terres i la coberta vegetal) i per la simultaneïtat de processos: despreniment, arrossegament, sedimentació en diferents punts de la pròpia conca i sortida per l’exutori.
A nivell de conca, l’erosió en xaragalls té un gran protagonisme i l’aigua d’escolament superficial concentrada que canalitzen té una major capacitat de despreniment que el flux entre xaragalls. En algunes parts de la conca es poden haver format escorrancs.
El flux es genera a partir de la precipitació que cau sobre àrees parcials petites, que se saturen ràpidament. El transport de sediments en els vessants és un fenomen molt complex, ja que els fluxos d’aigua sovint s’assequen abans d’arribar a la llera, de manera que les aportacions de sediments a la llera són controlats més per la dinàmica de la tempesta que no pas per les condicions d’humitat superficial.
Per avaluar l’erosió a escala de conca s’han desenvolupat diversos models, entre els quals hi ha el model de simulació a escala de conca per a la gestió dels recursos hídrics i de sòl (en anglès, A basin scale simulation model for soil and water resources management, la sigla del qual és SWRRB).
V.: diagnosi de l’erosió hídrica c. nom. f., diagnosi de l’erosió hídrica a escala regional c. nom. f., diagnosi de l’erosió hídrica en parcel·la c. nom. f., erosió f., modelització f.
en basin scale water erosion diagnosis
es diagnóstico de la erosión hídrica a escala de cuenca
fr diagnostique d’érosion hydrique à l’échelle du bassin
gl diagnóstico da erosión hídrica a escala de conca
pt diagnóstico da erosão hídrica em nível de bacia

diagnosi de l’erosió hídrica a escala regional c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Determinació dels efectes de l’erosió hídrica en una zona de gran extensió, generalment amb una finalitat cartogràfica i per establir estratègies per a la prevenció i el control de l’erosió en els sectors prioritaris d’actuació.
Es poden diagnosticar i cartografiar els elements següents: 1) la capacitat agrològica de les diferents zones, per establir zones de capacitats semblants, en les quals implementar els mateixos tipus d’ús de terres i les mateixes mesures de prevenció o control de l’erosió; 2) els trets d’erosió de la regió, identificats per mitjà de teledetecció, SIG i treball de camp; 3) dades de referència espacial de molt alta resolució de tipus LIDAR, que ofereixen una representació molt fina de la topografia del terreny; 4) les pèrdues de sòls per erosió determinades a partir de models.
V.: classificació de capacitat agrològica c. nom. f., diagnosi de l’erosió hídrica c. nom. f., diagnosi de l’erosió hídrica a escala regional c. nom. f., diagnosi de l’erosió hídrica en parcel·la c. nom. f., erosió f., índex d’erosivitat de Fournier c. nom. m., índex d’erosivitat R de Wischmeier c. nom. m., modelització f.
en diagnosis of water erosion at regional level
es diagnóstico de la erosión hídrica a escala regional
fr diagnostique d’érosion hydrique au niveau régional
gl diagnóstico da erosión hídrica a escala rexional
pt diagnóstico de erosão hídrica em nivel regional

discordança escalant f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
tectònica: geologia estructural
Discordança angular que té una superfície de discordança molt rosta; la sèrie superior la recobreix formant un overlap relativament molt inclinat. El conjunt d’aquestes capes sembla que escali la superfície de discordança.
es discordancia escalante

dispositiu de descalaminització c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Entzunderungseinrichtungen f. pl.
en descaling equipment subst.
es dispositivo de descascarillar c. nom. m.
fr installation de décalaminage c. nom. f.

dispositiu de descalaminització per bufament c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Zunderabblasevorrichtung f.
en scale blowing-off device subst.
es dispositivo de descascarillar por soplado c. nom. m.
fr soufflerie pour enlever les oxydes de fer c. nom. f.