Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureestimació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureestimació1 (VOCFOR)
 generalitats
 propietat forestal. avaluació forestal
veureestimació2 (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureestimació linear (NOV)
 enginyeria
veureestimació puntual (STAD)
 estadística
veuremodel d’estimació de la percolació química del sòl (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuremodel d’estimació de pèrdua de sòl per erosió en vessant (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca estimació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

estimació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
En estadística, determinació del valor d’una variable. Habitualment, el valor estimat s’acompanya d’una mesura del grau d’incertesa.

estimació1 f.
Vocabulari forestal
generalitats
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: avaluació2 f., avaluació1 f.

estimació2 f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
es estima f.

estimació linear c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 48 de la segona sèrie.

estimació puntual f.
Estadística
estadística
en point estimation subst.
es estimación puntual f.

model d’estimació de la percolació química del sòl c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model per avaluar el rentat de components solubles del sòl. Es tracta d’un model mecanicista i determinístic, que descriu el règim de l’aigua i de les sals i el transport de soluts en sòls no saturats o parcialment saturats.
Els processos de transport es basen en les solucions numèriques de l’equació de Richards, per al flux de l’aigua, i el transport de soluts, en l’equació convecció-dispersió.
Els principals components que es tenen en compte en el model són la pluja i el reg, els elements químics que entren i surten del sistema, les extraccions pel creixement de les plantes, i la transpiració i evaporació.
Sin. compl.: model LEACHM c. nom. m.
en Leaching Estimation and Chemistry Model
es modelo de estimación de la percolación química del suelo
fr modèle d’estimation du lessivage chimique du sol
gl modelo de estimación do lavado químico do solo
pt modelo de predição de lixiviação química do solo

model d’estimació de pèrdua de sòl per erosió en vessant c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: SLEMSEP
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model matemàtic desenvolupat per descriure els processos erosius en vessants de zones àrides, avaluar quantitativament els efectes de l’activitat humana sobre l’erosió en vessant i estimar els canvis al sòl a causa de l’erosió. Es basa en l’estructura principal del model desenvolupat per R. P. C. Morgan i utilitza l’experiència adquirida amb altres models com a referència.
El model separa els processos d’erosió de sòl en una fase d’aigua i una fase de sediment (simplificació del model de Wischmeier). La fase de sediment considera el despreniment de partícules de la massa de sòl per efecte del flux d’escolament i la fase d’aigua té en compte l’energia de la pluja que provoca el despreniment per esquitx i escolament superficial.
L’estructura es basa en la intensitat de la pluja, el volum de pluja i la profunditat de l’horitzó superficial, per establir la taxa de despreniment per esquitx i la capacitat de transport, i d’aquí la taxa d’erosió del sòl que, amb la taxa de renovació del sòl, permet establir els canvis a la part superior del sòl. Es tracta d’un model de simulació continu, que opera eficaçment per estudiar registres llargs i predir pèrdues de sòl diàries en vessants, i estudiar els canvis al sòl i la utilització sostenible del sòl.
Sin. compl.: model SLEMSEP c. nom. m.
V.: erosió f., models matemàtics d’erosió c. nom. m. pl.
en Soil Loss Estimation Model for Slope Erosion Process
es modelo de estimación de pérdida de suelo por erosión en ladera
fr modèle de pertes de sol par erosión sur pentes
gl modelo de estimación de perda de solo por erosión en ladeira
pt modelo de predição de perdas de solo em encostas