Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 32 (319 registres)
veureaiguapedra (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurealgeps en pedra (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebancal amb mur de pedra seca (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebancal amb mur de pedra seca i aglutinant (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebancal de pedra seca (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebloc de pedra (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurebloc de pedra (LMC)
 construcció
veurebomba de pedra tosca (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurecarbó de pedra (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecarbó de pedra (ATGC)
 geografia
Cerca pedra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aiguapedra f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Barreja de pluja i calamarsa.

algeps en pedra m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Algeps sense calcinar.
Sin.: algeps cru m. pl.

bancal amb mur de pedra seca c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bancal en què el talús exterior està protegit per un mur vertical de pedra, sense cap complement d’argamassa. En els més ben construïts, els carreus estan ben escairats i estan col·locats amb precisió, i per això tenen una gran estabilitat.
El sòl del bancal està ben drenat, atès que l’excedent d’aigua a l’interior del bancal té una sortida lliure per entre les pedres que constitueixen la paret.
S’ha d’evitar plantar arbres a tocar del mur, ja que al llarg dels anys el creixement de les arrels provoca el desplaçament dels blocs de pedra i el deteriorament del mur.
Els principals avantatges dels bancals amb mur de pedra seca són els següents: 1) el replà resulta molt eficaç per afavorir la infiltració i evitar l’erosió; 2) permeten donar un ús agrícola a vessants de pendent elevat i a zones de piemont; 3) la seva permanència en el temps és molt llarga, de manera que allà on n’hi hagi és molt aconsellable mantenir-los, des del punt de vista de la conservació de sòls i aigües.
Els principals desavantatges són els següents: 1) la construcció requereix un gran moviment de terres; 2) per a la seva construcció calen blocs de certa grandària (allà on abundin els esquistos, per exemple, n’hi haurà prou amb utilitzar les lloses derivades de la meteorització i de l’erosió; en cas contrari, cal que els blocs estiguin tallats per picapedrers); 3) el cost de construcció és molt elevat; 4) requereixen un manteniment regular, per reparar els trencaments per caiguda dels blocs que formen la paret, i la reparació és costosa, de manera que en molts casos es deixen sense reparar i el bancal es degrada, amb conseqüències greus per a la conservació de sòls i aigües; 5) els bancals antics construïts en vessants amb pendents del 25 al 30 % acostumen a tenir un replà massa estret per poder realitzar tasques mecanitzades, la qual cosa ha portat sovint a eliminar-los, sense adoptar altres mesures de conservació, o bé simplement a abandonar-los, amb els consegüents desequilibris hidrològics per al vessant marjat, i el risc de formació d’escorrancs.
Els bancals de mur de pedra seca moderns construïts en pendents del 6 al 8 % només es justifiquen econòmicament per a cultius d’alt valor afegit (vinya i plàtans, entre altres).
Els bancals de pedra seca són característics des d’antic de la regió nord de la Mediterrània i de moltes cultures prehispàniques a Llatinoamèrica, com a Perú, i d’altres parts del món. A Espanya, per exemple, se’n documenta ja l’existència a l’edat del bronze (jaciment de la Lloma de Betxí, a Paterna, València).
Sin. compl.: bancal de maçoneria c. nom. m., bancal de pedra seca c. nom. m.
V.: bancal m.
en bench terrace with stone wall
es bancal con muro de piedra seca
fr bancaus à murette en pierre sèche, terrasse à gradin à murtette en pierre sèche
gl socalco de pedra seca
pt terraço com muro de pedras

bancal amb mur de pedra seca i aglutinant c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bancal amb el talús exterior vertical protegit per un mur construït amb blocs de pedra units amb algun tipus de material cimentant (p. ex., argamassa, mescla de calç, sorra i aigua).
Atès que el mur resulta impermeable, s’ha de preveure la instal·lació de tubs de drenatge per donar sortida a l’excedent d’aigua de dins del bancal. En cas contrari, poden presentar-se problemes a causa d’un mal drenatje, amb asfíxia radicular i risc de salinització.
Generalment es tracta de construccions recents, amb un replà amb una superfície considerable, fàcil de treballar amb ormeigs mecànics. L’elevada inversió que cal dur a terme només es justifica per a cultius mecanitzats d’alta rendibilitat (vinya i plàtans, entre altres).
V.: bancal m., salinització f., sorriba f.
en bench terrace with cemented stone wall
es bancal con muro de mampostería y material cementante
fr terrasse à gradin à murette en pierre cimenté, bancaus à murette en pierre cimenté
gl socalco con muro de pedra e argamasa
pt terraço com muro de pedras cimentadas

bancal de pedra seca c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bancal amb mur de pedra seca.
Sin. pref.: bancal amb mur de pedra seca c. nom. m.
en bench terrace with dry-stone wall
es bancal de piedra seca
fr bancaus à murette en pierre sèche, terrasse à gradin à murette en pierre sèche
gl socalco de muro de pedra seca, socalco con muro de pedra en seco, socalco con muro de pedra colocada a xunta seca
pt terraço com muro de pedras soltas

bloc de pedra c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

bloc de pedra m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Steinblock
en stone block
es bloque de piedra
fr bloc de pierre

bomba de pedra tosca f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Bomba de pumicita.
fr bombe en forme de larme

carbó de pedra m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Carbó mineral, roca estratificada organògena negra o de color marró fosc, que pot servir de combustible, formada per l’acumulació de restes de matèria orgànica, esp. de vegetals i de productes de llur descomposició; per una diagènesi (la carbonització) o metamorfisme moderat, esp. pressió i temperatura, i segons la natura de la matèria vegetal inicial, se’n deriven diverses categories de carbó que hom classifica segons l’enriquiment en C i la pèrdua d’H i O en torba, 52-65 % de C; lignit, 65-75 % de C; carbons bituminosos o hulles, 75-92 % de C, i antracita, 92-95 % de C. Els carbons són pràcticament insolubles en cloroform i en cloronaftalè en ebullició, la qual cosa els distingeix dels naftabetums i, particularment, dels asfaltoides; poden ésser dividits en dos grans grups: carbons húmics (són els grans grups anotats més amunt) i carbons sapropèlics.
Sin. compl.: carbó fòssil m., carbó mineral m.
en coal
es carbón de piedra
fr charbon de terre

carbó de pedra c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Carbó fòssil, de color fosc o negre, format al llarg de períodes geològics per la descomposició parcial de la matèria vegetal sense contacte amb l’aire.
Sin. compl.: carbó mineral c. nom. m.