Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (53 registres)
veureagressivitat de la pluja (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureaigua de pluja (DCA)
 meteorologia
veureaigua de pluja (LMC)
 construcció
veurecaptació d’aigua de pluja (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecortina de pluja (ATGC)
 geografia
veureempremta de pluja (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureenergia cinètica d’una pluja (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureenergia cinètica de la pluja (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veureerosivitat de la pluja (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureerosivitat de la pluja (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca pluja a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agressivitat de la pluja c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

aigua de pluja f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Aigua procedent de la precipitació atmosfèrica (pluja, pedra o neu).
Sin. compl.: aigua pluvial f.
en rainwater subst.
es agua de lluvia f., agua llovediza f., agua lluvia f.
fr eau de pluie f.

aigua de pluja f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: aigua pluvial f.
de Regenwasser
en rain water, rainwater
es agua de lluvia, agua pluvial, aguas pluviales
fr eau de pluie, eau pluviale

captació d’aigua de pluja c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés de capturar i emmagatzemar aigua pluvial per a ús humà o per regar horts familiars. Constitueix una solució econòmica, ambiental i sostenible per a zones àrides i semiàrides.
en rainwater harvesting, rainwater harvest
es cosecha de lluvia
fr collecte d’eau de pluie
gl captación de auga de choiva
pt captação de água de chuva

cortina de pluja c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Pluja que avança per un espai més o menys obert.

empremta de pluja f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Impressió al sostre d’un estrat, sobre sediment flonjo, deixada per la caiguda de les gotes de pluja; sól ésser arrodonida, lleugerament el·líptica i còncava, amb un vorell lleugerament aixecat. Es pot trobar com a emmotllament a la sola de la capa suprajacent.
en rain print, raindrop imprint
es impresión de lluvia
fr empreinte de pluie

energia cinètica d’una pluja c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Energia que posseeix una pluja a causa de la velocitat de caiguda de les gotes.
L’energia cinètica (E) d’una pluja es pot calcular a partir de la intensitat (I) de la pluja (expressada en mm h–1), mitjançant diverses expressions empíriques proposades per àmbits geogràfics concrets. L’expressió d’ús més generalitzat és la proposada per Walter H. Wischmeier i Dwight D. Smith, que s’expressa en J m–2 mm–1:
E = 11,87 + 8,73 × log10I.
en rain kinetic energy
es energía cinética de una lluvia
fr énergie cinétique d’une pluie
gl enerxía cinética dunha choiva
pt energía cinética da chuva

energia cinètica de la pluja c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

erosivitat de la pluja c. nom. f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Activitat erosiva.

erosivitat de la pluja c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Poder potencial de la pluja per provocar erosió.
Depèn de l’energia cinètica (distribució de les gotes i velocitat en l’impacte), correlacionada amb la intensitat de la precipitació.
L’erosivitat total de la pluja, que provoca el despreniment de partícules del sòl, depèn del diàmetre i la velocitat terminal de les gotes de pluja i de la intensitat, durada i quantitat de pluja.
El despreniment efectiu de partícules depèn de les característiques del sòl, que en determinen l’erosionabilitat (estructura del sòl, susceptibilitat al segellat, velocitat d’infiltració, etc.) i la capacitat de transport de partícules (quantitat de pluja caiguda i característiques i quantitat de material desprès). També depèn de la protecció del sòl per la vegetació o la pedregositat superficial.
L’erosivitat de la pluja es pot caracteritzar per mitjà de l’índex d’erosivitat, basat en l’energia cinètica de la pluja, que es calcula a partir del valor de la intensitat de la pluja. El seu valor no està directament relacionat amb la quantitat de sòl que realment es pot arribar a perdre, perquè depèn de la concurrència d’altres factors. S’han proposat diverses expressions empíriques per calcular l’índex d’erosivitat de la pluja, d’acord amb l’àmbit geogràfic d’aplicació.
A l’equació universal de pèrdua de sòl (USLE), l’índex d’erosivitat es representa pel factor R. Es calcula sumant els productes de l’energia cinètica (E) de cada pluja caiguda al llarg d’un any (expressada en J m2 mm–1) i multiplicant-los per la intensitat màxima d’aquesta pluja en 30 min (I30), determinada a partir del hietograma i expressada en mm h–1. L’expressió següent permet calcular el valor del factor d’erosivitat de les pluges de l’any, que s’expressa en J m–2 ha–1 mm h–1:
Ra = Σ E × I30
El valor R que s’utilitza a l’USLE és la mitjana dels valors R d’una sèrie d’anys, expressada en MJ mm ha–1 h–1.
V.: despreniment m., energia cinètica d’una pluja c. nom. f., hietograma m., índexos d’erosivitat c. nom. m. pl., intensitat d’una pluja c. nom. f., intensitat màxima de la pluja en 30 min c. nom. f., USLE n. pr. f.
en rainfall erosivity
es erosividad de la lluvia
fr érosivité de la pluie
gl erosividade da choiva
pt erosividade da chuva