Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 28 (275 registres)
veurea porta closa (DJC)
 dret
veurea porta tancada (DJC)
 dret
veureacció al portador (DJC)
 dret mercantil
veureaguait portàtil (VOCFOR)
 caça
veureal portador | a la portadora (DJC)
 dret
veurealteració comportamental (VPCA)
veureanastomosi de la vena porta (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureaneurisma de la vena porta (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 semiologia
veureangiografia hemodinàmica esplenoportal (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureantiportador (BIOQ)
 bioquímica
Cerca porta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a porta closa loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb l’exclusió del públic.
Ex.: La reunió del Comitè Executiu es va celebrar a porta closa.
Sin. compl.: a porta tancada loc. adv.
es a puerta cerrada

a porta tancada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A porta closa.
Ex.: El judici se celebrà a porta tancada.
Sin. pref.: a porta closa loc. adv.
es a puerta cerrada

acció al portador c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció cartular en què no s’indica la identitat del titular en el mateix document, sinó que es considera titular la persona que n’és portadora o posseïdora.
es acción al portador

aguait portàtil c. nom. m.
Vocabulari forestal
caça

al portador | a la portadora loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que pot ser cobrat o negociat per la persona que el duu, s’aplica a un títol de crèdit.
Ex.: Em va pagar amb un xec al portador.
V. t.: nominatiu | nominativa adj., pagar a qui el porta c. v.
es al portador

alteració comportamental c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia i col·lab. 1977.
V. t.: alteració f., trastorn m.
en behavior disorder subst.

anastomosi de la vena porta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les anastomosis anatòmiques que s’estableixen entre el sistema de la vena porta i el sistema de les venes caves. Comprèn les anastomosis esofàgiques, formades entre la vena coronària estomàquica i les venes esofàgiques inferiors, per mitjà dels plexos venosos submucosos i de branques exteriors de l’esòfag (varices esofàgiques en la hipertensió portal); les anastomosis rectals, que uneixen les venes hemorroïdals superiors (sistema de la vena mesentèrica inferior) amb les venes hemorroïdals mitjanes i inferiors (branques de les venes hipogàstriques), i les anastomosis peritoneals (sistema Retzius), formades a les parets del tub intestinal, entre les petites branques venoses que, en lloc de dirigir-se al fetge, ho fan cap a la vena cava inferior o els seus afluents (venes renals, venes lumbars, vena sacra mediana).

aneurisma de la vena porta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
semiologia
Dilatació aneurismal d’algun segment intrahepàtic de la vena porta, a vegades molt voluminosa, que s’associa gairebé sempre a cirrosi hepàtica amb hipertensió portal. No produeix manifestacions clíniques especials.

angiografia hemodinàmica esplenoportal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Visualització del sistema de la vena porta per mitjà de la injecció d’una substància de contrast en el tronc celíac i posteriorment en l’artèria mesentèrica superior. Durant la fase de retorn venós hom aconsegueix visualitzar la vena porta. Permet determinar el tipus d’hipertensió portal: presinusoïdal, sinusoïdal o postsinusoïdal.

antiportador m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en antiporter subst.