Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurea rossegons (NOV)
 enginyeria
veurecanal segons les corbes de nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecaverna segons l’estratificació (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veureconreu segons les corbes de nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecultiu segons les corbes de nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecurvatura segons la posició serial (VPCA)
veuremodel del tipus d’interès segons la preferència per la liquiditat (FONECO)
 economia
veureplantació segons les corbes de nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuresegons el seu parer (DJC)
 dret
Cerca segons a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a rossegons loc. adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 36 de la tercera sèrie.

canal segons les corbes de nivell c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canal que té un traçat més o menys paral·lel a les corbes de nivell del terreny. Pot tenir un terraplè en un costat (canal d’un terraplè), ser un canal de mig vessant o tenir un terraplè a cada costat (canal de dos terraplens).
V.: canal m., terraplè m.
en contour canal
es canal según las curvas de nivel
fr canal suivant les courbes de niveau
gl canal segundo curvas de nivel
pt canal seguindo curvas de nível

caverna segons l’estratificació f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat càrstica, generalment àmplia i de sostre baix, formada al llarg d’un junt d’estratificació horitzontal o lleugerament inclinat.
en bedding cave
es caverna según la estratificación
fr caverne suivant la stratification

conreu segons les corbes de nivell c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de treball del sòl que es realitza seguint les corbes de nivell, és a dir, transversalment al pendent del vessant, i que pot anar associat a un cultiu segons les corbes de nivell.
Els punts forts d’aquest sistema són els següents: 1) crea una rugositat a la superfície de la terra, de manera que cada solc que ha obert l’arada ha creat infinitat de sistemes cavalló-solc que frenen el flux de l’aigua d’escorrentia superficial, retenen part de l’aigua i afavoreixen la infiltració; 2) augmenta l’emmagatzematge d’aigua en el sòl; 3) disminueix el risc d’erosió per esquitxada, laminar i per xaragalls de caràcter moderat.
Com a punts febles, cal indicar els següents: 1) l’eficàcia és menor a mesura que augmenta el pendent del vessant; 2) no és practicable en vessants massa inclinats pel risc de bolcada del tractor; 3) no és adequat en zones amb precipitacions intenses que superen la taxa d’infiltració de la terra (quan un solc s’omple d’aigua i l’aigua salta el cavalló, aquest acaba trencant-se i tota l’aigua que conté es buida de cop i passa al següent solc que, al seu torn, també es trenca i es genera una seqüència de solcs trencats successius, la qual cosa pot donar lloc a la formació d’un rasa i a pèrdues importants de sòl); 4) no resol la sortida dels excedents d’aigua, que requereixen tractaments complementaris de major entitat; 5) l’acceptació d’aquest sistema per part dels productors és baixa, pel fet que pot suposar una dificultat per a les tasques mecanitzades, en especial les de recol·lecció.
L’elecció d’aquest sistema, adequat per a agricultures poc mecanitzades, depèn de la topografia dels vessants, de les característiques edàfiques i de les pluges de la zona.
Sin. compl.: conreu a nivell c. nom. m.
V.: cultiu segons les corbes de nivell c. nom. m., erosió laminar c. nom. f., erosió per xaragalls c. nom. f., mesures de conservació de sòls i aigües c. nom. f. pl., principis de conservació de sòls c. nom. m. pl.
en contour ploughing
es laboreo según las curvas de nivel, labranza según las curvas de nivel
fr labour de contour
gl labranza segundo curvas de nivel
pt preparo do solo em curvas de nível

cultiu segons les corbes de nivell c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. compl.: cultiu a nivell c. nom. m.
en contour cropping, contouring, contour cultivation
es cultivo según las curvas de nivel, cultivo en contorno, cultivo por curvas de nivel
fr culture à niveau, culture selon les courbes de niveaux
gl cultivo en curvas de nivel
pt cultivo em curvas de nível

curvatura segons la posició serial c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en serial position curve subst.

model del tipus d’interès segons la preferència per la liquiditat c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en liquidity preference model of the interest rate subst.

plantació segons les corbes de nivell c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de cultiu per a la conservació de sòls i aigua en un cultiu arbori o de vinya que consisteix a plantar seguint aproximadament les corbes de nivell.
Aquest sistema, en principi molt eficaç, deixa de ser-ho en vessants amb pendents superiors al 12 % i en zones amb pluges d’alta intensitat.
Aquest sistema permet que es creïn rugositats a la superfície del sòl, transversals a les línies de màxim pendent, de manera que el flux d’aigua d’escolament superficial es veu frenat i s’acumula aigua en les petites depressions formades (solcs), s’afavoreix la infiltració i disminueix el volum d’escolament i l’arrossegament de partícules de sòl.
El principal punt feble resideix en la poca acceptació que té aquesta tècnica per part dels fructicultors i viticultors, ja que pot suposar una dificultat per a la recol·lecció mecanitzada.
V.: cultiu segons les corbes de nivell c. nom. m., franges a nivell c. nom. f. pl., principis de conservació de sòls c. nom. m. pl.
en contour crop plantation
es plantación a nivel
fr culture à niveau
gl plantación a nivel, plantación en contorno
pt plantio em nível, plantio em contorno

segons el seu parer loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Segons el seu criteri o opinió.
Ex.: La traducció feta per un traductor jurat és sempre, segons el seu parer, fidel al text original.
es con arreglo a su leal saber y entender