Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 38 (374 registres)
veureadmetre tensió (DPF)
 transport ferroviari
veureagent tensioactiu (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureagent tensioactiu (DCA)
 química
veureagent tensioactiu aniònic (DCA)
 química
veureagent tensioactiu catiònic (DCA)
 química
veureagent tensioactiu iònic (DCA)
 química
veureagent tensioactiu no iònic (DCA)
 química
veureagnòsia primària d’extensitat (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureagnòsia primària d’intensitat (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureagricultura extensiva (ATGC)
 geografia
Cerca tens a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

admetre tensió c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Estar un conductor, fíder, etc., en condicions correctes d’aïllament, de manera que puguin reenganxar els disjuntors que li donen tensió.

agent tensioactiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

agent tensioactiu m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Compost, generalment orgànic, que té la propietat de disminuir la tensió superficial de l’aigua i la tensió interficial dels sistemes líquids insolubles entre si. Els agents tensioactius són molècules hidrocarbonades lineals, substituïdes per un grup polar, de manera que presenten una part hidrofòbica i una d’hidrofílica, la qual cosa constitueix el fonament de llur acció. Els tensioactius tenen aplicació com a detergents, agents penetrants, dispersants i escumants.
Sin. compl.: tensioactiu m.
en surface-active agent subst.
es agente tensioactivo m.
fr agent tensioactif m.

agent tensioactiu aniònic m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Agent tensioactiu l’estructura del qual conté un cap amb càrrega elèctrica negativa.
en anionic surfactant subst.
es agente tensioactivo aniónico m.
fr agent tensioactif anionique m.

agent tensioactiu catiònic m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Agent tensioactiu l’estructura del qual conté un cap amb càrrega elèctrica positiva.
en cationic surfactant subst.
es agente tensioactivo catiónico m.
fr agent tensioactif cationique m.

agent tensioactiu iònic m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Compost químic l’estructura del qual conté un cap amb càrrega elèctrica.
en ionic surfactant subst.
es agente tensioactivo iónico m.
fr agent tensioactif ionique m.

agent tensioactiu no iònic m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Compost químic l’estructura del qual no conté un cap amb càrrega elèctrica.
en non ionic surfactant subst.
es agente tensioactivo no iónico m.
fr agent tensioactif non ionique m.

agnòsia primària d’extensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

agnòsia primària d’intensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

agricultura extensiva c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Activitat agrícola que es realitza amb un mínim de mà d’obra i de capital per unitat de superfície.