Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 37 (362 registres)
veureacne varioliforme (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureacoblament variable (DEM)
 cardiologia
veureadenoma ovàric (VOCBIOREP)
 biologia
veureadjectiu invariable (GTG)
veureadjectiu variable (GTG)
veurealbugínia de l’ovari (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 Ã²rgans i sistemes
veureanàlisi de la variabilitat espacial dels sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureanàlisi de la variància (AQQ)
 química
veureanàlisi de semivariància (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureanàlisi de variància (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
Cerca vari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acne varioliforme f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Dermatosi recurrent caracteritzada per lesions papulonecròtiques localitzades al front, cuir cabellut, pit i esquena. A vegades només hi ha lesions en la línia d’implantació dels cabells. Les lesions deixen unes cicatrius semblants a les de la verola (acne varioliforme).
Sin. compl.: acne frontal, acne necròtica, fol·liculitis varioliforme, malaltia de Bazin

acoblament variable m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Probablement degut a una parasistòlia o a una extrasistòlia politòpica.

adenoma ovàric c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en ovarian adenoma subst.
es adenoma ovárico c. nom. m.

adjectiu invariable m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu que té la mateixa forma per al masculí i el femení (invariable quant al gènere) o per al singular i el plural (invariable quant al nombre).
Ex.: un cotxe actual - una revista actual
un triangle
isòsceles - dos triangles isòsceles
GEIEC: 4.3b
Ant.: adjectiu variable
V. t.: adjectiu d’una terminació
es adjetivo invariable en cuanto al género y al número m.

adjectiu variable m.
Glossari de termes gramaticals
Adjectiu que adopta formes flexives diferents segons el gènere i el nombre.
Ex.: un cavall blanc / una flor blanca
un text
llarg - uns textos llargs, una novel·la llarga - unes novel·les llargues
GEIEC: 4.3a
Ant.: adjectiu invariable
V. t.: adjectiu de dues terminacions
es adjetivo variable m.

albugínia de l’ovari f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
òrgans i sistemes
Capa externa de l’ovari.

anàlisi de la variabilitat espacial dels sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Anàlisi dels canvis que presenten la constitució, les estructures i les propietats dels sòls en les tres dimensions de l’espai en un edafopaisaje, per tal d’establir la distribució dels valors. La variabilitat és una característica intrínseca de cada propietat i el seu comportament és específic per a cada condició ambiental, de sòl, d’ús i de maneig.
L’anàlisi es pot dur a terme a diferents escales d’observació en el contínuum del sòl i pot referir-se a la variabilitat de les unitats cartogràfiques de sòls, de les temperatures, dels estats fenològics d’un cultiu en diferents classes de sòls o dels paràmetres hidrogeològics, entre d’altres.
Els principals mètodes d’anàlisi de la variabilitat espacial dels sòls es basen en anàlisis estadístiques, en estudis geoestadístics que utilitzen semivariogrames o en tècniques de teledetecció. Cal mencionar els següents: dissenys niats, anàlisi de regressió i anàlisi de semivariància. El càlcul de la semivariància entre mostres separades a diferents distàncies permet modelitzar la dependència espacial de les propietats del sòl.
V. t.: anàlisi de semivariància c. nom. f., disseny niat c. nom. m., variable regionalitzada c. nom. f., variabilitat del sòl2 c. nom. f., model de variació niat c. nom. m.
en soil spatial variability analysis
es análisis de la variabilidad espacial de los suelos
fr analyse de la variabilité spatiale des sols
gl análise da variabilidade espacial dos solos

anàlisi de la variància c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Eina estadística utilitzada per a analitzar minuciosament l’error aleatori total, a partir de les contribucions de les diferents fonts d’error.
en analysis of variance subst.

anàlisi de semivariància c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Anàlisi que mesura la similitud que hi ha entre observacions situades a una determinada distància. Per a l’anàlisi de la semivariància, el grup de dades ha de tenir una distribució normal i estacionaritat de segon ordre o, almenys, presentar simetria en la distribució, i tots els grups de distàncies definits han de tenir variàncies i mitjanes homogènies.
La semivariància es calcula per mitjà de l’expressió següent, on n és el nombre total d’observacions per sota de la mitjana, rt és el valor observat i m és el valor mitjà del conjunt de dades:
semivariància = (1/n) × Σ(mrt)
D. Jaramillo indica que el procediment bàsic per a dur a terme l’anàlisi de semivariància consisteix en els passos següents: 1) definir les distàncies de mostreig; 2) ubicar els punts de mostreig al camp i georeferenciar-los mitjançant coordenades en dues dimensions (x, y) o en tres (x, y, z), veritables o artificials; 3) realitzar el mostreig; 4) construir la base de dades amb els resultats de l’avaluació de les variables; 5) realitzar una anàlisi exploratòria de les dades per comprovar que la distribució és normal o que almenys no hi ha asimetria, per detectar valors anòmals o extrems i per comprovar que no hi ha tendència espacial; 6) obtenir el semivariograma i analitzar-ne les característiques, i 7) realitzar les anàlisis complementàries segons les aplicacions previstes.
en analysis of semivariance
es análisis de semivarianza
fr analyse de la semivariance
gl análise de semivarianza

anàlisi de variància f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: ANOVA
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Tècnica estadística que aïlla i mesura la contribució de diversos factors de risc, tractaments o altres factors en la variació de la mesura d’un factor, molt sovint una constant biològica, que en depèn. En llenguatge estadístic, hom sol dir que és la mesura de la contribució de variables categòriques independents en la variació de la mitjana d’una variable continua dependent.
en analysis of variance