26 de juliol de 2021
NOVETAT I LLENGUATGE
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Presentació Autor Sumari i contingut de les sèries Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
Col·laboradors
AGUSTÍ MAYOR I LLORET
ESTER LLÓPEZ I LLONGARRIU
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
Desenvolupament informàtic
JOAN SARCEDA I ARGERICH
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d'Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.10.1
 
L'edició en línia de la col·lecció Novetat i llenguatge ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC.
 
© 2011, Institut d'Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l'edició: juliol 2011
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s'hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l'adreça https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l'IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S'han d'especificar ben clarament els termes de la llicència d'ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d'explotació poden concedir permisos que depassin els termes d'aquesta llicència.