Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (39 registres)
veurecanal (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecanal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurecanal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurecanal1 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
 erosió, transport i sedimentació
 pesca continental
veurecanal1 (ATGC)
 geografia
veurecanal1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecanal1 (DCA)
 geografia
veurecanal1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecanal1 (DPESCA)
 pesca
veurecanal1 (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca canal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canal m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en channel subst.
es canal m.
fr chenal m.

canal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Conducte que conté o per on circulen substàncies líquides o semilíquides i que generalment uneix dues estructures anatòmiques definides. Hi ha una equivalència entre els mots canal i conducte, i hom els empra indistintament.
de Kanal, Rinne
en canal
es canal
fr canal
it canale

canal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Solc o depressió allargada que presenta un os o una altra estructura anatòmica.

canal1 m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
erosió, transport i sedimentació
pesca continental

canal1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Pas del mar de considerable longitud, entre terres.
Ex.: Un canal ample de 6 km separa l’illa d’Eivissa de la de Formentera.
2. Pas, més o menys estret, entre dues grans superfícies d’aigua.
Ex.: El canal de Suez.
3. Rec d’aigua constant, o gairebé constant, de mida prou gran perquè hi passi, almenys, una mola d’aigua.
Ex.: A València, la sèquia Reial és un canal important.
4. P. ANAL. Mitjà a través del qual es poden intercanviar informacions, productes, etc.

canal1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Forma elemental d’erosió per on s’escola l’aigua o s’hi ha escolat, d’eix longitudinal recte o corbat, forma còncava com un solc i dimensions de centimètriques a decamètriques. N’hi ha de funcionals a la natura actual, i d’altres que han estat recobertes i fossilitzades (angl. channel fill) per sediments, dins la sèrie estratigràfica.
2. Part del llit d’un riu més profunda ocupada per l’aigua fluent i mancada de vegetació (un llit pot posseir diversos canals), com s’esdevé en els llits trenats.
Sin.: llera1 f., llit fluvial m., solc1 m.
en channel
es canal
fr chenal

canal1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Vall excavat a terra per a posar en comunicació les aigües de rius, torrents, mars, etc.
en canal subst., channel subst., waterway subst.
es canal m. o f.
fr canal m.

canal1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Porus tubular (cilíndric), llis, amb una secció transversal arrodonida o oval que és uniforme en gran part de la seva longitud. Correspon a canals d’arrels o a biogaleries. Són moderadament conductors.
en channel
es canal
fr canal
gl canal
pt canal

canal1 m.
Diccionari de pesca
pesca
Braç de mar entre dues illes o entre una illa i el continent.
es canal m.

canal1 m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conducte d’un organisme per on circulen substàncies líquides o semilíquides.
es canal m.