Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veurecondicions de contorn (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecondicions de contorn (DMCSC)
 atmosfera i aigua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecontorn (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
 odontoestomatologia
veurecontorn (PERIAT)
 percepció i atenció
veurecontorn (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurecontorn (DPF)
 transport ferroviari
veurecontorn entonatiu (GTG)
veurecontorn groc (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecontornita (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecorrent de contorn (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca contorn a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

condicions de contorn c. nom. f. pl.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en boundary conditions subst. pl.
es condiciones de contorno c. nom. f. pl.
fr conditions de contour c. nom. f. pl.

condicions de contorn c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Condicions que defineixen el comportament d’un model en els seus límits i que permeten resoldre una equació diferencial per a un cas concret. Descriuen el comportament d’un sistema en la seva zona d’existència, de manera que permeten ajustar el problema a unes condicions específiques. Una solució d’un problema de condicions de frontera és una solució d’una equació diferencial que també satisfà aquestes condicions de frontera.
Sin. compl.: condicions frontera c. nom. f. pl.
en border conditions
es condiciones de contorno, condiciones de borde, condiciones frontera
fr conditions limites
gl condicións de contorna
pt condições de contorno

contorn m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
odontoestomatologia
Línia que limita exteriorment una superfície o un cos, perifèria. En odontologia són descrits diversos contorns denominats gingival o de coll, coronal, etc., en atenció al nivell pel qual la línia limitant ressegueix la dentadura (natural o protètica).
en contour
es contorno

contorn m.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en contour subst.
es contorno m.

contorn m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En un mapa de sòls, línia que delimita una delineació i la separa de les delineacions contigües. En la seva localització s’ha de tenir en compte que constitueix una zona de transició entre dues delineacions, per la qual cosa ha d’ocupar una posició que asseguri que la variabilitat dins de la delineació sigui mínima, mentre que la variabilitat entre delineacions contigües ha de ser màxima.
La naturalesa dels límits es pot establir a partir de dues característiques independents entre si: el caràcter difús (en anglès, fuzziness) o exactitud del límit en la realitat i la incertesa (en anglès, uncertainty) o exactitud amb la qual es pot situar el límit a partir d’elements externs. Hi pot haver límits naturals exactes difícils de cartografiar i límits naturals difusos fàcils de cartografiar.
Tot i que en els mapes qualitatius el contorn que separa delineacions contigües es representa amb una línia, cal tenir en compte que els gradients de canvi d’un sòl natural individual a un sòl natural adjacent són generalment graduals i, a més, no són els mateixos per a totes les característiques que serveixen per definir la classe de sòls representada en la delineació.
En el cas de sòls antropogènics, els límits entre delineacions poden ser el resultat d’actuacions antròpiques (límit de parcel·les, reg, moviment de terra o altres), de manera que es tracta de contorns artificials.
En els mapes digitals, els contorns es poden representar com a canvis graduals.
Sin. compl.: límit cartogràfic c. nom. m.
V. t.: delineació f., establiment de contorns c. nom. f., límit entre horitzons c. nom. m., mapa digital c. nom. m., traçat de contorns c. nom. m.
en soil boundary, contour
es contorno
fr contour
gl contorno, límite cartográfico

contorn m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Nom que es dóna a alguns ramals que uneixen diferents estacions d’una capital.
es contorno
fr ceinture, contournement

contorn entonatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Corba melòdica d’un grup prosòdic o un enunciat.
GEIEC: 3.3
Sin.: corba entonativa, corba melòdica
V. t.: entonació
es contorno entonativo m., curva entonativa f., curva melódica f.

contorn groc c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Virosi que ataca les fulles del maduixer, esgrogueint el seu contorn.

contornita f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Sediment oceànic dipositat per un corrent de contorn.
2. Dipòsit de fons de material detrític fi, semblant al d’una turbidita però remogut per un corrent de contorn, que n’ha realitzat un bon triatge; matriu <5 %; ha estat sedimentat en capes de gruix <5 cm, ben estratificades i laminades, subratllades pels minerals pesants, a la superfície de les quals presenta des de petits ripples fins a grans ones sedimentàries o dunes hidràuliques; hom en troba als marges continentals i als talussos de rift.
en contourite
fr contourite

corrent de contorn m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Corrent oceànic profund que flueix al llarg de les línies d’igual densitat, tot contornejant d’una manera subhoritzontal les isòbates del talús continental i dels flancs del rift, a unes velocitats relativament lentes (pot atènyer els 2 km/h), el qual pot remoure i transportar sediments com llots, llims, fangs i sorres fines (les contornites).
en contour current
fr courant de contour