Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureagricultura convencional (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureangiografia convencional (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecaducitat convencional (DJC)
 dret civil
veurecinesina convencional (BIOQ)
 bioquímica
veureconreu convencional (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureconvenció (DJC)
 dret
veureconvenció (NOV)
 enginyeria
veureconvenció d’Estocolm (QUIMFIS)
 química
veureconvenció de Ramsar (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureConvenció sobre la protecció del patrimoni mundial cultural i natural (DCA)
 ciències polítiques
Cerca convenció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura convencional c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema agrícola que té com a finalitat obtenir altes produccions (alta eficiència) i per aconseguir-ho utilitza una gran quantitat d’entrades externes (energia fòssil, fertilitzants sintètics, biocides).
Aquest tipus d’agricultura va començar a practicar-se a Espanya a partir de la dècada dels anys cinquanta del segle xx amb la mecanització del camp. Dona una gran importància al conreu del sòl, el qual és vist com una peça clau i imprescindible per poder obtenir produccions elevades. Per aquest motiu, s’han arribat a emprar progressivament arades cada vegada més grans, que remouen un major volum de sòl i exigeixen tractors cada vegada més potents.
Aquest tipus d’agricultura té els avantatges següents: 1) permet obtenir altes produccions; 2) és una agricultura productiva enfocada a l’exportació del producte, per la qual cosa obté productes estandarditzats per a un mercat que coneix; 3) té majors retorns econòmics, i 4) pot abastir d’aliments i nutrients una major població a preus més assequibles.
Com a desavantatges, cal mencionar els següents: 1) la mecanització requereix disposar de grans superfícies, la qual cosa ha portat a eliminar mesures tradicionals de conservació de sòls i aigües (bancals i terrasses), sense que hagin estat substituïdes per altres mesures de conservació compatibles amb l’ús de maquinària; 2) el conreu del sòl condueix a una mineralització progressiva de la matèria orgànica i a una degradació gradual de l’estructura de la terra, amb un augment del risc d’encrostament superficial i de formació de soles d’arada; 3) prescindeix de les rotacions de cultius i se centra en el monocultiu o en unes rotacions molt curtes; 4) és aliena als cicles dels nutrients i a l’ús dels recursos naturals amb criteris de sostenibilitat; 5) l’ús inadequat de la mecanització, amb un nombre gran de passades d’arada, juntament amb l’absència de mesures de conservació del sòl, ha contribuït fortament a potenciar els processos erosius, especialment en camps en vessant.
V. t.: agricultura de conservació c. nom. f., agricultura industrial c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl.
en conventional agriculture
es agricultura convencional
fr agriculture conventionnelle
gl agricultura convencional
pt agricultura convencional

angiografia convencional f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Angiografia que hom efectuava per punció percutània (directa) d’un vas de trajecte superficial o bé per mitjà de l’exposició quirúrgica del vas que calia cateteritzar. Actualment es realitza per cateterisme arterial, mitjançant la punció arterial a distància (tècnica de Seldinger); l’abordatge arterial usat habitualment és el de l’artèria femoral comuna, per bé que també es fa servir l’abordatge axil·lar i humeral.

caducitat convencional c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: caducitat1 f.

cinesina convencional c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en conventional kinesin subst.

conreu convencional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de maneig del sòl que consisteix en un conjunt d’operacions de treball del sòl amb arreus de tracció animal o mecànica. Es caracteritza per la realització de treballs profunds, ja sigui amb arreus que desplacen i voltegen el prisma de sòl (arades de pala o de disc) o amb arades rotatives.
Té els objectius següents: 1) afavorir les condicions físiques en la part superior del sòl perquè resultin adequades per a la germinació de les llavors, la naixença de les plàntules i el creixement de les arrels; 2) millorar la infiltració i, amb això, la conservació del sòl i l’aigua; 3) gestionar els residus de collita; 4) controlar les males herbes (plantes adventícies); 5) incorporar agroquímics per millorar la producció dels cultius.
V.: arada f., conreu a nivell c. nom. m., treball de conservació c. nom. m., conreu de disc en presembra c. nom. m., treball de birbada c. nom. m., conreu mínim c. nom. m., conreu profund c. nom. m., conreu segons les corbes de nivell c. nom. m., conreu superficial c. nom. m.
en conventional tillage
es laboreo convencional, labranza convencional
fr labour conventionnelle
gl labranza convencional
pt preparo convencional

convenció f.
Diccionari jurídic
dret
Negoci jurídic bilateral.
es convención

convenció f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 42 de la primera sèrie.

convenció d’Estocolm c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 86
en Stockholm convention subst.

convenció de Ramsar c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Convenció signada a Ramsar (Iran) el 1971 (modificada el 1982 i 1987) que té per objectiu la identificació de zones humides per construir la llista Ramsar i per a la conservació i ús racional de les zones humides com a ecosistemes. S’han de dur a terme les corresponents accions locals i nacionals, i fomentar la cooperació internacional, per contribuir a l’assoliment del concepte de desenvolupament sostenible a escala global. Aquesta convenció ha portat a establir plans estratègics específics per a la defensa de les zones humides.
En la definició de zona humida s’hi inclouen llacs, rius, aqüífers subterranis, pantans, maresmes, pastures humides, torberes, oasis, deltes, baixos de marea, manglars, zones costaneres, esculls coral·lins i llocs artificials com estanys piscícoles, arrossars, reservoris i salines.
A aquesta iniciativa de la UNESCO s’hi poden adherir els membres de l’Organització de les Nacions Unides o de les seves agències especialitzades mitjançant la signatura d’adhesió. Cal destacar que no hi ha una convenció equivalent per a la protecció dels sòls.
en Ramsar convention
es convención de Ramsar
fr convention de Ramsar
gl convención de Ramsar

Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial cultural i natural n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni aprovat per la Conferència General de la UNESCO a París el 1972 que estableix els criteris per a incloure els indrets naturals i culturals en un registre del patrimoni mundial de valor excepcional, entre els quals hi ha el fet de contenir els hàbitats naturals més representatius i més importants per a la conservació in situ de la diversitat biològica o el fet de ser un exemple eminent d’ocupació tradicional del territori representativa d’una determinada cultura. L’any 1997 havia estat ratificada per més de cent cinquanta estats.
Sin. compl.: Conveni de París1 n. pr. m.
en Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage n. pr.
es Convenio para la protección del patrimonio cultural y natural mundial n. pr. m.
fr Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n. pr. f.