Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veureestudi (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigació, metodologia i estadística
veureestudi (LBC)
 cinema
veureestudi (NOV)
 enginyeria
veureestudi (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestudi composicional (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureestudi d’impacte ambiental (DCA)
 ciències polítiques
veureestudi d’impacte ambiental (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestudi d’observació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureestudi d'observació natural (VPCA)
veureestudi d’expressió gènica (BIOQ)
 bioquímica
Cerca estudi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

estudi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
Treball científic fet amb la principal finalitat d’estudiar o aprofundir un punt o un tema concrets.

estudi m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en studio subst.
es estudio m.
fr studio m.

estudi m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

estudi m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Treball científic que té com a objectiu adquirir el coneixement o aprofundir sobre un punt o un tema determinat.
V. t.: estudi de desenvolupament c. nom. m., estudi d’impacte ambiental c. nom. m., estudi de sòls c. nom. m., estudi de viabilitat c. nom. m., estudi diacrònic c. nom. m., estudi sincrònic c. nom. m.
en survey, study, evaluation
es estudio
fr étude
gl estudo

estudi composicional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Estudi que se centra en la composició química, mineralògica o característiques associades, com ara color, índex de refracció o colors d’interferència, que s’observen en làmina prima, per la qual cosa es basa generalment en les característiques òptiques; i en anàlisis químiques, mineralògiques o en anàlisis de micromostres.
en compositional studies
es estudio composicional
fr étude compositionnel
gl estudo composicional
pt estudo composicional

estudi d’impacte ambiental m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: EIA
ciències polítiques
Document tècnic que ha de presentar el titular d’un projecte i que ha d’identificar, de descriure i de valorar, segons les particularitats de cada cas, els efectes previsibles derivats de l’execució del projecte. Aquest estudi esdevé la base sobre la qual es fa la declaració d’impacte ambiental i el seu contingut ha de comprendre la descripció del projecte, un examen de les alternatives, un inventari ambiental, la identificació i valoració d’impactes ambientals, l’establiment de mesures protectores i correctores, el programa de vigilància ambiental i un document de síntesi. És sotmès a informació pública per a poder-ne fer esmenes abans que s’emeti la declaració d’impacte ambiental corresponent.
en environmental impact study subst.
es estudio de impacto ambiental m.
fr étude d’impact sur l’environnement f.

estudi d’impacte ambiental c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Estudi sobre els efectes que es derivarien de l’execució d’un projecte d’enginyeria concret i de les mesures previstes per minorar-los.
L’estudi ha d’incloure: 1) l’estat inicial o de referència, perquè serveixi d’indicació per a la identificació dels impactes, per avaluar-los i per fer-ne un seguiment; 2) el projecte, per conèixer el que es realitzarà, amb la indicació de les mesures previstes per a la protecció del medi ambient (mesures integrades) i l’esforç que suposen en el pla financer, tècnic i d’organització; 3) molèsties durant l’execució del projecte i aquelles que es pot preveure que subsisteixin en entrar en servei; 4) mesures complementàries que permetrien disminuir encara més les molèsties i el seu cost, i 5) la justificació del projecte.
L’administració de cada país estableix el camp d’aplicació on cal, per normativa legal, l’elaboració i presentació d’estudis d’impacte ambiental.
V. t.: matriu d’impactes c. nom. f.
en environmental impact study
es estudio de impacto ambiental
fr étude d’impact sur l’environnement
gl estudo de impacto ambiental

estudi d’observació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Mètode d’epidemiologia analítica en el qual l’investigador observa, enregistra, classifica, compta i analitza les dades que en resulten. Els estudis de casos i control i els de cohorts, entre d’altres, són estudis d’observació.

estudi d'observació natural c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en naturalistic study subst.

estudi d’expressió gènica c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: anàlisi d’expressió gènica c. nom. f., animal transgènic c. nom. m., cDNA m., interferència per RNA c. nom. f., microinjecció de DNA c. nom. f., supressió de gens c. nom. f., tecnologia del DNA recombinant c. nom. f.
en gene expression study subst.