Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (220 registres)
veureacumulació de la matèria orgànica del sòl (DMCSC)
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i ecologia del sòl
veureacumulació de matèria orgànica (DMCSC)
 components orgĂ nics del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureassaig de materials sulfurosos (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurebalanç de matèria (AQQ)
 quĂ­mica
veurebanc d’òrgans i de materials humans (DEM)
 institucions
veurecaracterització de la matèria orgànica del sòl (DMCSC)
 components orgĂ nics del sòl
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i ecologia del sòl
veurecicle de la matèria (VOCFOR)
 introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
veurecicle de la matèria (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veurecoeficient de desgast dels materials (VOCFOR)
 parĂ metres hidrològics i d’avaluaciĂł de l’erosiĂł
veurecoeficient de transferència de matèria (QUIMFIS)
 quĂ­mica
Cerca matèria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acumulació de la matèria orgànica del sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Procés que té lloc quan les entrades de matèria orgànica superen les pèrdues (erosió, descomposició i mineralització).
Les addicions principals es produeixen a: 1) la superfície del sòl per les aportacions de restes orgàniques per part dels colonitzadors primaris (líquens i molses) i per la fullaraca i branques fines, la qual cosa origina horitzons O; 2) a la part superior del sòl, principalment per les arrels, fet que produeix un enfosquiment i origina horitzons Ah (epipèdons); 3) dins de la matriu del sòl, bé degut a translocacions de compostos orgànics, amb formació d’horitzons Bh (endopèdon espòdic) o pel transport de material orgànic per part de la fauna (dejeccions i crotovines). En sòls orgànics, les aportacions en condicions anaeròbies originen horitzons H (horitzons hístics).
Les pèrdues sĂłn degudes a: 1) exportaciĂł de partĂ­cules de la part superior del sòl transportades per l’aigua d’escolament superficial (erosiĂł hĂ­drica) o pel vent (erosiĂł eòlica); 2) transformacions, la descomposiciĂł i la mineralitzaciĂł, degudes a reaccions quĂ­miques i bioquĂ­miques per l’activitat dels organismes edĂ fics.
V.: colonitzador primari c. nom. m., crotovina f., matèria orgànica del sòl c. nom. f.
en soil organic matter accumulation
es acumulación de la materia orgánica del suelo
fr accumulation de la matière organique du sol
gl acumulación da materia orgánica do solo
pt acumulação da matéria orgânica do solo

acumulació de matèria orgànica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés pel qual es produeix un augment absolut de components orgànics en alguna part del sòl: 1) a la superfície del sòl en condicions aeròbies, cosa que dona lloc a la formació d’un horitzó Ah o un horitzó O de bosc (FAO-WRB 2016); 2) a la superfície del sòl condicions de saturació amb aigua, la qual cosa dona lloc a la formació d’un horitzó H (FAO-WRB 2016) o d’alguns horitzons O (ST 2014); 3) a l’interior del sòl, com a resultat d’un procés de translocació i formació d’un horitzó Bh.
V. t.: acumulaciĂł absoluta c. nom. f., horitzĂł Ah c. nom. m., horitzĂł Bh c. nom. m., horitzĂł O1 c. nom. m.
en littering, soil organic matter accumulation
es acumulación de materia orgánica
fr accumulation de litière

assaig de materials sulfurosos c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Hi ha diversos tipus d’assajos per detectar la presència de materials sulfurosos en un sòl o un sediment. S’utilitzen per avaluar el risc que es generi una forta acidificació o es formi un horitzó sulfúric, si es drena un sòl.
1. Assaig ràpid qualitatiu de camp que consisteix a afegir un àcid fort a la mostra, de manera que es forma H2S i es desprèn una olor característica d’ous podrits.
2. Assaig qualitatiu de laboratori que consisteix a tractar una mostra de material del sòl quan el seu pH en aigua (1:1) és superior a 3,5. S’incuba la mostra a temperatura ambient, en condicions aeròbies humides (s’humiteja a capacitat de camp i s’asseca repetidament) al llarg d’algunes setmanes. L’existència de materials sulfurosos es manifesta amb un augment de l’acidesa en 0,5 o més unitats de pH, fins a assolir un valor de 4 o més àcid, aproximadament constant.
3. Assaig ràpid qualitatiu de camp i de laboratori que consisteix a mesurar el pH (1:1 en aigua) inicial de la mostra i després d’haver-la col·locat en un tub d’assaig, haver afegit peròxid d’hidrogen, H2O2 i portat a ebullició. En presència de materials sulfurosos s’haurà format àcid sulfúric, cosa que produeix un descens de 0,5 unitats de pH i si el pH final és igual o de menys de 3, això indica la presència de materials sulfurosos.
4. Anàlisi quantitativa de laboratori consistent a convertir el S inorgànic a H2S amb una solució de CrCl2 en calent. El H2S format es capta quantitativament amb una solució d’acetat de zinc com ZnS sòlid. Es tracta amb HCl per alliberar el H2S dissolt i es valora ràpidament amb una solució de I2, que vira a color blau i amb el punt final indicat per la reacció amb el midó. Els residus tòxics de l’anàlisi cal manejar-los amb cura.
en sulfidic material test
es ensayo de materiales sulfurosos
fr test pour matériaux sulfureux
gl ensaio de materiais sulfurosos

balanç de matèria c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Balanç de masses.
Sin. pref.: balanç de masses c. nom. m.
en material balance subst.

banc d’òrgans i de materials humans m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
Subministrament emmagatzemat de material o teixit humans per a ésser usats posteriorment en d’altres individus, per exemple: banc de sang, banc d’ossos, banc d’ulls, banc de llet humana, banc de pell, banc de semen, etc.

caracterització de la matèria orgànica del sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
La caracteritzaciĂł de la naturalesa quĂ­mica de la MOS va ser el centre d’atenciĂł de les investigacions fins a la dècada dels anys 1980. Per això es van utilitzar mètodes de fraccionament quĂ­mic dels compostos orgĂ nics solubles amb diferents tipus de solvents, i això va portar a diferenciar els Ă cids fĂşlvics, els Ă cids hĂşmics i la humina. Això suposava un enfocament molt limitant per a la comprensiĂł de la MOS en els ecosistemes.
A partir de la dècada de 1990 va canviar l’enfocament, que es va centrar en els processos biològics que controlen la formaciĂł de MOS i la seva dinĂ mica. Es van introduir el fraccionament fĂ­sic i la combinaciĂł de tècniques moleculars i isotòpiques, que van permetre avaluar la composiciĂł, l’origen i la transformaciĂł de la MOS en la matriu de sòl. Les anĂ lisis de la dinĂ mica de les molècules individuals han portat a un canvi de paradigma.
La introducciĂł dels models de simulaciĂł ha proporcionat un marc matemĂ tic per integrar, examinar i entendre la dinĂ mica de la MOS, i avaluar els impactes en els ecosistemes i gestionar la MOS per mitigar el canvi climĂ tic.
V.: àcid fúlvic c. nom. m., àcid húmic c. nom. m., fraccionament físic de la matèria orgànica de sòl c. nom. m., fraccionament químic de la matèria orgànica de sòl c. nom. m., humina f.
en soil organic matter characterization
es caracterización de la materia orgánica del suelo
fr caractérisation de la matière organique du sol
gl caracterización da materia orgánica do solo
pt caracterização da matéria orgânica do solo

cicle de la matèria c. nom. m.
Vocabulari forestal
introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada

cicle de la matèria m.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en matter cycle subst.
es ciclo de la materia m.

coeficient de desgast dels materials c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

coeficient de transferència de matèria c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 84, 92, 93, 188
en mass transfer coefficient subst., diffusion rate constant subst.