Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 14 (138 registres)
veureassaig de materials sulfurosos (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurebanc d’òrgans i de materials humans (DEM)
 institucions
veurecoeficient de desgast dels materials (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veuredany material (DJC)
 dret civil
veuredescripció bibliogràfica estàndard per a material cartogràfic (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredesmaterialització (DCA)
 processos
veuredistribució del material de rebliment (GLOSCOR)
veureesmena de material mineral bàsic (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurefactor material originari (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurefull de material (DPF)
 transport ferroviari
Cerca material a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assaig de materials sulfurosos c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Hi ha diversos tipus d’assajos per detectar la presència de materials sulfurosos en un sòl o un sediment. S’utilitzen per avaluar el risc que es generi una forta acidificació o es formi un horitzó sulfúric, si es drena un sòl.
1. Assaig ràpid qualitatiu de camp que consisteix a afegir un àcid fort a la mostra, de manera que es forma H2S i es desprèn una olor característica d’ous podrits.
2. Assaig qualitatiu de laboratori que consisteix a tractar una mostra de material del sòl quan el seu pH en aigua (1:1) és superior a 3,5. S’incuba la mostra a temperatura ambient, en condicions aeròbies humides (s’humiteja a capacitat de camp i s’asseca repetidament) al llarg d’algunes setmanes. L’existència de materials sulfurosos es manifesta amb un augment de l’acidesa en 0,5 o més unitats de pH, fins a assolir un valor de 4 o més àcid, aproximadament constant.
3. Assaig ràpid qualitatiu de camp i de laboratori que consisteix a mesurar el pH (1:1 en aigua) inicial de la mostra i després d’haver-la col·locat en un tub d’assaig, haver afegit peròxid d’hidrogen, H2O2 i portat a ebullició. En presència de materials sulfurosos s’haurà format àcid sulfúric, cosa que produeix un descens de 0,5 unitats de pH i si el pH final és igual o de menys de 3, això indica la presència de materials sulfurosos.
4. Anàlisi quantitativa de laboratori consistent a convertir el S inorgànic a H2S amb una solució de CrCl2 en calent. El H2S format es capta quantitativament amb una solució d’acetat de zinc com ZnS sòlid. Es tracta amb HCl per alliberar el H2S dissolt i es valora ràpidament amb una solució de I2, que vira a color blau i amb el punt final indicat per la reacció amb el midó. Els residus tòxics de l’anàlisi cal manejar-los amb cura.
en sulfidic material test
es ensayo de materiales sulfurosos
fr test pour matériaux sulfureux
gl ensaio de materiais sulfurosos

banc d’òrgans i de materials humans m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
Subministrament emmagatzemat de material o teixit humans per a ésser usats posteriorment en d’altres individus, per exemple: banc de sang, banc d’ossos, banc d’ulls, banc de llet humana, banc de pell, banc de semen, etc.

coeficient de desgast dels materials c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

dany material c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dany patrimonial.
Sin. pref.: dany patrimonial c. nom. m.
es daño material

descripció bibliogràfica estàndard per a material cartogràfic c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ISBD(CM)
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Sin. pref.: Descripció bibliogràfica internacional normalitzada per a documents cartogràfics n. pr. f.
en standard bibliographic description for cartographic material
es descripción bibliográfica estándar para material cartográfico
fr description bibliographique standard pour les documents cartographiques
gl descrición bibliográfica estándar para material cartográfico

desmaterialització f.
Diccionari de les ciències ambientals
processos
Eina de gestió ambiental que pretén fer disminuir l’ús dels materials en unitats de massa.
en dematerialization subst.
es desmaterialización f.
fr dématérialisation f.

distribució del material de rebliment c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Füllstoffverteilung f.
en distribution of filler subst.
es distribución del material de relleno c. nom. f.
fr répartition de charge c. nom. f.

esmena de material mineral bàsic c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Esmena calcària2.
Sin. pref.: esmena calcària2 c. nom. f.
en liming material
es enmienda de material mineral básico
fr amendement mineral basique
gl emenda calcaria
pt corretivo calcário

factor material originari c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En edafogènesi, factor formador del sòl en el model proposat per H. Jenny (1941). Fa referència a l’estat inicial del material a partir del qual es forma un sòl. Pot tractar-se d’una roca, un sediment, un material premeteoritzat o preedafitzat que hagi estat transportat o d’un sòl anterior que comenci a desenvolupar-se sota unes condicions de medi diferents. Un sòl jove reflecteix amb més intensitat les característiques del material originari, de la mateixa manera que els sòls de zones seques o de zones fredes; no obstant, els trets litològics es van difuminant amb el temps, si els factors de formació restants són favorables, especialment en sòls de zones humides i càlides.
Sin. compl.: factor roca mare c. nom. m.
V. t.: equació general de l’edafogènesi c. nom. f., factors de formació del sòl c. nom. m. pl., meteorització f., teoria de la premeteorització c. nom. f., procés edafogènic c. nom. m.
en parent material factor
es factor material originario
fr facteur roche mère

full de material c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Document dels trens que indica fonamentalment els vagons que el formen i les mercaderies que transporta.
es hoja del material
fr relevé de train