Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureagricultura a temps parcial (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaplanament parcial (DJC)
 dret processal
veureblocatge parcial (DEM)
 cardiologia
veurecataracta parcial (DEM)
 oftalmologia
veurecontextura del sòl parcial (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecorrent parcial (GLOSCOR)
veuredesinfecció parcial del sòl (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
veuredispositiu de surabilitat individual que manté la persona parcialment immersa (BMC)
 bastiments
veureectòpia gàstrica parcial de Roviralta (DEM)
 gastroenterologia
veureefecte de l'extinció de reforçament parcial (VPCA)
Cerca parcial a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura a temps parcial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que es caracteritza per ocupar únicament una part del temps de l’activitat laboral de l’agricultor, el qual dedica la resta del temps a activitats en altres sectors.
És característica de països desenvolupats i es veu fomentada en aquells moments en què es produeix una gran demanda de mà d’obra en altres sectors. Això fa que agricultors que posseeixen finques amb baixa rendibilitat econòmica i marginalment viables optin per complementar els seus ingressos fora de la finca, sense que per això abandonin totalment les terres, les quals volen mantenir en producció, en molts casos, per raons familiars o culturals.
Com a avantatges, cal indicar que frena l’abandonament de terres de cultiu i la despoblació de les zones rurals, i contribueix que s’hi mantinguin els serveis i els paisatges agrícoles a què ha donat lloc l’agricultura tradicional.
Sin. compl.: explotació a temps parcial2 c. nom. f.
en part time agriculture
es agricultura a tiempo parcial
fr agriculture à temps partiel
gl agricultura a tempo parcial

aplanament parcial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
V.: aplanament c. nom. m.

blocatge parcial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Blocatge auriculoventricular de primer o de segon grau.

cataracta parcial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Cataracta en què l’opacitat, congènita o traumàtica, és limitada i no progresiva.

contextura del sòl parcial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Fàbrica parcial.
Sin. pref.: fàbrica parcial c. nom. f.
en partial soil fabric
es contextura parcial
fr assemblage du sol partiel

corrent parcial c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Teilstrom m.
en partial current subst.
es corriente parcial c. nom. f.
fr courant partiel c. nom. m.

desinfecció parcial del sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Conjunt de tècniques per reduir al mínim les poblacions de microorganismes nocius que causen danys a les arrels i fan disminuir la producció dels cultius.
S’utilitzen procediments menys agressius que en l’esterilització total, de manera que no perjudiquin l’activitat dels organismes beneficiosos. Té l’inconvenient de permetre que sobrevisquin organismes no desitjats, però molt competitius i resistents.
Es pot recórrer a mètodes físics i a mètodes químics, aplicats amb una intensitat menor que en el cas de l’esterilització total. Per exemple: injectant aire i vapor d’aigua calenta a pressió superficialment o injectant a profunditats de 60 cm creant pressions negatives, o bé amb solarització, biosolarització o biofumigació.
V.: biofumigació f., biosolarització f., esterilització del sòl c. nom. f., esterilització química del sòl c. nom. f., solarització f.
en soil disinfection
es desinfección parcial del suelo
fr désinfection partielle du sol
gl desinfección parcial do solo
pt desinfecção parcial do solo

dispositiu de surabilitat individual que manté la persona parcialment immersa c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
En plural, tot objecte que evita que la persona s’enfonsi. Poden ésser objectes naturals que la persona empra tal com els troba (com ara una branca arrencada), poden ésser objectes fets d’intent (com ara un rotlle salvavides) i poden ésser objectes fets amb alguna finalitat distinta de la d’anar per l’aigua (com ara una cambra de pneumàtic).

ectòpia gàstrica parcial de Roviralta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Hèrnia hiatal congènita deguda, principalment, a la curtedat de l’esòfag. És una de les causes freqüents de vòmits; el reflux gastroesofàgic pot provocar ulceracions i anèmia.

efecte de l'extinció de reforçament parcial c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en partial reinforcement extinction effect subst.