Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (22 registres)
veurecontraxapatge (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veuredecapatge (GLOSCOR)
veuredecapatge (DEM)
 dermatologia
veuredecapatge (DCA)
 urbanisme
veuredecapatge (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredopatge (DEM)
 farmacologia
 química
 salut mental
veuredopatge (DEM)
 física
veureengrapatge (VOCAUTO)
veureequipatge (DPF)
 transport ferroviari
veurefissura de decapatge (GLOSCOR)
Cerca patge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contraxapatge m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines
Sin. pref.: contraplacatge m.

decapatge m.
Glossari de corrosió
Eliminació dels òxids o altres productes de corrosió de la superfície d’un metall.
de Beizen n.
en pickling subst.
es decapaje m.
fr décapage m.

decapatge m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Operació que té per objecte netejar la superfície de la pell de les impureses que eventualment la recobreixen. Pot ésser efectuat per mitjans físics (abrasió) o químics (decapatge àcid).
Sin. compl.: píling
en peeling

decapatge m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
En obres públiques i pedreres, pràctica consistent a retirar la capa superior del sòl o terra vegetal com a prevenció per a la restauració posterior.
en scalling subst.
es capaceo m., descapote m.
fr décapage m.

decapatge m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Tècnica que consisteix a retirar i reservar el material edàfic d’una part d’una coberta edàfica, prèviament a qualsevol actuació (arquitectura, urbanisme, enginyeria, mineria a cel obert o altres) que pogués posar-la en risc, amb l’objectiu de poder-lo utilitzar en la rehabilitació de la zona un cop acabada l’actuació. Es tracta d’evitar que es perdi o es barregi el material dels horitzons superiors del sòl, per ser la part de més bona qualitat pel seu contingut elevat en matèria orgànica (color més fosc), bona estructura, presència d’organismes vius i de llavors dorments, entre altres aspectes.
La tècnica consisteix en: 1) retirar per mitjà d’una excavació mecànica en làmina el material de la part superior del sòl, que s’identifica pel seu enfosquiment a causa del contingut de matèria orgànica més elevat; 2) reservar aquest material edàfic en munts en forma d’aresta d’uns dos metres d’alçada, cosa que evitarà que es compacti; es pot deixar que hi creixin herbes o sembrar, perquè conservi i millori l’aireació i l’activitat biològica; 3) un cop acabada l’actuació es reutilitza estenent-lo a la superfície de les zones que cal rehabilitar (enderrocs, jardins, talussos, etc.). Per evitar-ne la pèrdua per erosió cal sembrar com abans millor.
V. t.: sòl construït c. nom. m., sòl antropogènic c. nom. m., destaüssar v. tr.
en soil scraping
es capaceo
fr décapage des sols

dopatge m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
salut mental
Acció de dopar o de dopar-se; l’efecte. Especialment, administració o ús per un individu sa d’un agent estrany a l’organisme —generalment un producte químic—, sigui quina vulgui la via utilitzada, o de substàncies fisiològiques en quantitats anormals o introduïdes per una via anormal, amb l’objecte d’augmentar artificialment i en forma deslleial el seu rendiment en ocasió de la seva participació en una competició esportiva.
Sin. compl.: dòping
de Dopen
en doping
es dopaje
fr dopage
it drogaggio, raddoppiamento

dopatge m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
En electrònica, addició de petites quantitats d’impureses mitjançant diversos procediments a un semiconductor intrínsec a fi de modificar-ne les propietats, convertint-lo, així, en extrínsec.
Sin. compl.: dòping
de Dopen
en doping
es dopaje
fr dopage
it drogaggio, raddoppiamento

engrapatge m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. abs.: engrapament m., grapament m.
en cramping subst., stapling subst.
es engrapado m.

equipatge m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Bagatge.
Sin. pref.: bagatge m.
es equipaje
fr bagage

fissura de decapatge c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Beizriss m.
en pickle crack subst.
es grieta por decapado c. nom. f.
fr fissure de décapage c. nom. f.