Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureagricultura de precisió (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebalança de precisió (DUQ)
 química
veurecubicació de precisió (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureestadi precístic (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurefixació de precisió (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
veuremicròtom de precisió (DEM)
 citologia
 histologia
 material mèdic i ortopèdic
veureprecisar (DJC)
 dret
veureprecisar (NOV)
 enginyeria
veureprecisió (VOCFOR)
 teoria i estadística
veureprecisió (AQQ)
 química
Cerca precís a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura de precisió c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de producció que introdueix la utilització de mètodes i tècniques per respondre als reptes que té plantejats l’agricultura: 1) augmentar la producció d’aliments de qualitat en quantitat suficient per a una població mundial creixent i 2) disminuir els impactes mediambientals derivats d’un ús incorrecte d’agroquímics i de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. Per aquest motiu, s’introdueixen pràctiques agrícoles de menor impacte ambiental.
Cal disposar de dades detallades sobre la variabilitat de les propietats dels sòls a escala de parcel·la, per adaptar-hi les pràctiques de maneig.
Aquest tipus d’informació cartogràfica de sòls tan detallada i precisa, i obtinguda de forma ràpida, requereix una metodologia específica, diferent dels mètodes de prospecció i cartografia tradicionals. Una de les tècniques més fiables consisteix a realitzar mesures geoespacials de la conductivitat elèctrica aparent (CEa), combinades amb l’ús de sistemes de posicionament global (GPS) i sistemes d’informació geogràfica (SIG).
La CEa depèn de diverses propietats del sòl, com ara el contingut d’aigua, la salinitat, la capacitat d’intercanvi catiònic, la distribució de la mida de partícules o la profunditat de la capa llaurable, entre d’altres. Els sensors comercials per mesurar la CEa en el camp poden ser de contacte, que utilitzen elèctrodes, i de no contacte directe amb el sòl, que es basen en el principi d’inducció electromagnètica.
En el cas de la fertilització nitrogenada, per tal d’ajustar les aportacions de N en diferents moments, com una aportació inicial de N —p. ex., en el moment de la sembra de blat de moro (Zea mays L.) o de la plantació de patates (Solanum tuberosum L.) o canya de sucre (Saccharum officinarum L.)— amb una aportació posterior de N, s’utilitzen avions o drons amb sensors que capten la reflectància de la coberta del cultiu. Aquesta mesura s’ha d’ajustar al tipus de sòl, cultiu i varietat utilitzats, per la qual cosa és una metodologia aplicable a grans extensions, si es calibra prèviament.
La implementació de l’agricultura de precisió requereix grans inversions per a l’adquisició d’equips i un nivell alt de coneixements d’altres àmbits que, en general, no es tenen en les explotacions agrícoles. Això fa necessària l’existència de proveïdors de serveis externs, p. ex., per aixecar mapes de nivells de nutrients o per a les aplicacions.
V. t.: maneig específic del lloc c. nom. m., sistema d’informació de sòls2 c. nom. m., lloc c. nom. m.
en precision agriculture
es agricultura de precisión
fr agriculture de précision
gl agricultura de precisión

balança de precisió c. nom. f.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Balança de construcció molt acurada per tal d’atènyer un grau elevat d’exactitud en la determinació de masses. Una balança de precisió clàssica consisteix en una barra (canastró) de braços iguals, dels extrems de la qual pengen sengles plats iguals, o balançons, en un dels quals hom disposa els pesos i en l’altre, el cos que cal pesar. El canastró és graduat per a poder desplaçar-hi el cavaller, i és suportat en la seva meitat per un fulcre vertical. L’agulla, solidària i normal al canastró, serveix per a seguir l’equilibrament del sistema. És construïda amb aliatges indeformables. Col·locada, per protecció, dins una vitrina, hom l’ha d’utilitzar sempre des de l’exterior.

cubicació de precisió c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament

estadi precístic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Fase del cicle de l’ameba en què aquesta resta immòbil i comença a secretar una paret al seu voltant que la transformarà en un cist.

fixació de precisió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
És la que fixa dentadures parcials, permanents o movibles, i consta d’un mascle i una femella, correntment inclosa dintre la corona, que mantenen un ferm ajust precisament gràcies a la fricció o resistència que es produeix entre llurs superfícies paral·leles.
Sin. compl.: fixació de pany i clau, fixació paral·lela, fixació per fricció
en key-and-keyway attachment

micròtom de precisió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
material mèdic i ortopèdic
Aparell força complex i de models variats (de lliscament, de Minot, de Leitz, de Becke, de Thoma-Jung). La navalla pot ésser fixa i el carro mòbil o a l’inrevés; el material ha d’ésser inclòs en parafina, cel·loïdina o alguna altra substància plàstica.

precisar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Determinar o fixar amb precisió {alguna cosa}.
Ex.: El Pla urbanístic ha de precisar els límits del nou parc urbà.
Sin. compl.: concretar v. tr.
es precisar

precisar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 15 de la primera sèrie.

precisió f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

precisió f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Magnitud de la reproductibilitat d’un mesurament.
en precision subst.