21 de maig de 2024
VOCABULARI FORESTAL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Fundació Torrens Ibern
Creative Commons License
 
Imprimeix
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
AGUSTÍ MAYOR I LLORET
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
 
Col·laboradors
EDUARD PARÉS I ESPAÑOL
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Generalitat de Catalunya
 
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436/10.2000.06.1
 
L’edició en línia del Vocabulari forestal ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
 
© Eduard Parés i Español, Barcelona
© 2009, Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l’edició: Gener de 2010
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens perjudici dels drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes d’aquesta llicència a l’adreça https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents:
a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’Institut d’Estudis Catalans.
b) NO COMERCIALITZACIÓ DE L’OBRA. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials.
c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. Cal especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida.
d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.