26 de maig de 2024
VOCABULARI FORESTAL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Fundació Torrens Ibern
Creative Commons License
 
Imprimeix
Arbre de camp
Adob de pells
Altres aprofitaments i usos
Altres màquines
Altres usos
Animals i llurs guarniments
Animals, eines i màquines de l’explotació (i llurs parts més importants)
Aprofitament de fusta i llenya
Arbres forestals més importants a Catalunya. Comunitats o arbredes
Boteria
Bruc (per a pipes)
Caça
Càlcul d’estructures. Resistència de materials
Compactació i pavimentació
Conceptes dendromètrics i de mesurament
Conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Conservació i lleure en el medi forestal. Instal·lacions. Espais protegits
Correcció de la neu i dels allaus
Correcció de torrents
Divisió del territori
Dunes. Acció del vent
Eines i màquines
Eines. Elements de seguretat
El cicle de l’aigua. La conca
El clima i el temps atmosfèric
El suro
El torrent i el riu. Hidrologia torrencial
Els camins: generalitats, traçat i parts
Erosió, transport i sedimentació
Esclops
Esplanació, moviments de terres
Formes i accidents de relleu
Fotointerpretació forestal
Fruits i rama
Fusta: estructura i propietats
Fusta: primeres transformacions. Eines i màquines
Generalitats
Generalitats
Generalitats
Incendis forestals
Instruments de mesurament i eines
Introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
La serra mecànica
Litologia. Roques més corrents
Llenya, carbó, residus i usos combustibles
Lluita i mitjans
Malures
Materials, eines i màquines
Materials, eines i màquines
Neu i glaç. Allaus
Obres de correcció i llurs parts
Obres de fàbrica
Paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Pasta, paper i cel·lulosa
Permisos, infraccions
Pesca continental
Plagues: insectes i altres animals
Plantes, llavors i reproducció
Preparació i plantació
Projectes, parts
Propietat forestal. Avaluació forestal
Propietat publica i ramaderia. Camins ramaders
Representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
Resina i destil·lació
Silvicultura i ordenació. Tractament del bosc
Teoria i estadística
Tòfones
Torneria i culleres
Unitats de mesura més usades